Prive Sex Almere

Sex massage maastricht pjes

sex massage maastricht pjes

We vragen je om eenmalig akkoord te gaan met onze voorwaarden ter bescherming van de adverteerders. Email adres Wachtwoord Onthouden. De prostitutie marktplaats van de Benelux". Home vrouwen erotische-massage maastricht. Veilig afspreken Kinkyplay Webcam bordeel Hookers. Plaats 0 return false;this. Advertenties Video's Live afspreken. Ik heb de algemene voorwaarden van Midhold B. Estefania 24cm Privé Ontvangst. Geen Faker Jason Privé Ontvangst.

Het kan nog net: Kom gerust langs voor een kennismakingsgesprek! Voor het behandelen van een dergelijk verzoek voorlo- pige voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. Nadere informatie is te verkrijgen bij het team Vergunningen en Handhaving, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, tel. Voor het digitaal inzien van de plannen dient u telefonisch een afspraak te maken.

Terneuzen, woensdag 11 november Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, secretaris, burgemeester, F. Gelieve vooraf een afspraak te maken via tel. Adressen Publieksbalie Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen Publieksbalie Axel, Markt 1 in Axel Algemeen verbindende voorschriften verordeningen Vanaf 1 januari plaatst de gemeente haar officiële bekendmakingen van algemeen verbindende voorschriften verordeningen in haar Elektronisch Gemeenteblad.

Die bekendmakingen zijn te vinden via de zoekfunctie op: Op deze pagina zal voorlopig, bij wijze van service, een onofficiële bekendmaking met een korte zakelijke weergave worden geplaatst. Het brengt zuurstof en voedings- stoff en rond, ook naar de her- senen, zodat deze goed kunnen blijven functioneren. Bij onze handen en voeten liggen heel veel bloedvaatjes vlak onder de huid. Een goede doorbloeding helpt om handen en voeten op temperatuur te houden.

Natuurlijke ondersteuning De Japanse tempelboom Ginkgo biloba staat er van oudsher om bekend de doorbloeding te A. Vogel Geriaforce is ver krijgbaar in tabletten en druppels bij drogist, apotheek en gezondheids- winkels.

Vogel gezondheidslijn of kijk op avogel. In Frankrijk en Duitsland worden veelvuldig producten met het extract van deze boom gebruikt als na- tuurlijke ondersteuner voor de hersenen en bij koude handen en voeten. Af en toe sleutels kwijt zijn. Soms koude handen en voeten. Wat hebben deze verschijnselen met elkaar te maken? Het bevorderen van de door- bloeding kan helpen! Het verbetert het geheugen en de concentratie en helpt handen en voeten warm te houden.

Het bevordert de doorbloeding en dat helpt bij koude handen en voeten. Een goede doorbloe- ding in de hersenen verbetert bovendien het geheugen. En houdt de geest helder en alert. Met advies, steun en solidariteit. De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist. U kunt de verleende vergunningen inzien tot en met 18 december U dient hiervoor een afspraak te maken via tel.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 18 december tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Het bezwaarschrift moet wor- den ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus , PA Breda.

Genoemd besluit en het vastgestelde wijzigingsplan liggen van 12 november tot en met 23 december ter inzage in de gemeen- tewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www. Het plan betreft het wijzigen van de bestemming Bedrijfsdoeleinden naar de bestemming Woondoeleinden.

Gedurende de periode van 12 november tot en met 23 december kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, afdeling Bestuursrecht- spraak, Postbus , EA Den Haag. Degene die een beroepschrift heeft ingediend en van mening is dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan tevens op grond van artikel 8.

Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het wijzigingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist. De vergunning kan worden ingezien tot en met 23 december bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van Belanghebbenden kunnen tot en met 23 december tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente Hulst, Postbus 49, AA Hulst.

Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorzie- ning vragen. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot R.

Loos van de RUD Zeeland, op tel. U dient hiervoor een afspraak te maken. Voor nadere informatie met betrekking tot de meldingen Activiteitenbesluit kunt u terecht bij de RUD Zeeland, op tel. Voor de op grond van artikel Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het col- legebesluit van de gemeente Hulst d.

Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www. Op de webpagina die dan verschijnt, kunt u onderaan op zoeken klikken. Dit besluit ligt ingevolge artikel 3: Ingevolge de artikelen en van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari in gecon- solideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten van algemene strekking.

Nadere toelichting De vergoeding wordt enkel toegekend indien het initiatief van de vernummering van het college van burgemeester en wethouders komt. Indien de vernummering geschiedt op aanvraag van een particulier, een bedrijf of een andere rechtspersoon zelf, dan wordt deze vergoeding niet door de gemeente Hulst verstrekt.

Voor de op grond van artikel Ge- meentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebe- sluit van de gemeente Hulst d. Besluit tot vaststelling van de programmabegroting en de daarbij behorende meerjarenraming inclusief het daarin gepresenteerde dekkingsplan ; Nr.

Besluit tot vaststelling van de subsidieplafonds en subsidiegrondslagen voor , zulks conform de bij het raadsvoorstel gevoegde Lijst subsidieplafonds en grondsla- gen ; Nr. Dit beperkte aanbod van producten geldt ook voor zaterdag. In de gemeentewinkel wordt op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag op afspraak gewerkt.

Een afspraak moet minimaal één dag op voorhand worden gemaakt. De gemeente Hulst is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9. Cindy van Damme — van Driessche en Jolanda Hartman. De kans is name- lijk groot dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers COA de ge- meente Hulst binnenkort vraagt om voor 72 uur vluchtelingen op te vangen. De rijksoverheid heeft een dringend beroep gedaan op alle Nederlandse gemeenten om crisisopvang te verzorgen voor vluchtelingen; zo ook de gemeenten in Zeeland.

De gemeente Hulst heeft Den Dullaert aangemeld als locatie waar eventueel voor maximaal 72 uur crisisopvang kan worden geboden aan ongeveer vluchtelingen. Als het COA met de vraag komt voor opvang, heeft de gemeente vaak maar een paar uur tot een dag de tijd voor de voorbereidingen en de communicatie.

Daarom worden die nu reeds opgestart. Informatiebijeenkomst Op donderdag 12 november is er in Den Dullaert om Op deze avond licht de gemeente de procedure rondom de opvang toe en kunnen er vragen worden gesteld. Omwonenden en overige belangstel- lenden zijn welkom op deze bijeenkomst. Crisisopvang Het gaat in de gemeente Hulst om opvang voor 72 uur. Daarna stromen de vluchtelingen door naar reguliere opvangplekken of andere crisisopvang elders.

De opvanglocatie in Den Dullaert wordt dan opgeheven. Deze cri- sisopvang is nodig omdat er momenteel grote hoeveelheden vluchtelin- gen in Nederland aankomen. Het COA, dat de opvang van vluchtelingen coördineert, heeft te weinig ruimte in de reguliere opvangcentra om al die mensen meteen onderdak te bieden.

Daarom heeft de rijksoverheid een beroep gedaan op de gemeenten. Als Den Dullaert wordt ingezet, gaat het dus niet om een centrum waar mensen langere tijd verblijven. Opvang in Zeeland Alle Zeeuwse gemeenten hebben de afgelopen periode moeten mel- den welke opvanglocaties zij in hun crisisplannen eventueel beschikbaar hebben voor de crisisopvang van vluchtelingen. De Zeeuwse gemeenten hebben aangegeven dat er maar op één locatie in Zeeland tegelijk crisis- opvang kan plaatsvinden, omdat er ook voldoende menskracht en mate- rialen voor moeten zijn.

In Zeeland vond reeds in meerdere gemeenten crisisopvang plaats, waaronder bijvoorbeeld Sluis en Kapelle. Dit is naar tevredenheid is verlopen. De mogelijkheid bestaat dat het COA voor de eerste week van december een beroep doet op de gemeente Hulst voor crisisopvang. Zodra de concrete vraag van het COA binnenkomt, communiceert de gemeente daarover. Dit wordt met hulp van het Rode Kruis, betrokken hulp diensten en eventuele vrijwilligers geregeld.

Er zullen huisregels gelden in en om Den Dullaert. Deze worden in meerdere talen uitgereikt. Gemeente, politie, beveiliging en vrijwilligers zien er op toe dat die worden nageleefd. De vluchtelingen worden in de gelegenheid gesteld om op pad te gaan in de omgeving. De ervaring leert dat dit niet massaal gebeurt. Meer informatie De gemeente zal breed communiceren over de eventuele opvang van de vluchtelingen.

Aan de direct omwonenden van Den Dullaert is een brief gestuurd om hen op de hoogte te stellen van de mogelijke crisisopvang in Den Dullaert. Verder wordt op de gemeentelijke website www. Ook is daar een lijst met veel gestelde vragen te vinden.

Voor vragen en opmerkingen over de eventuele opvang van vluchtelingen kunnen inwoners terecht op het centrale telefoonnummer van de gemeente Hulst, 14 Vrijwilligers Inwoners die de behoefte voelen om als vrijwilliger iets te betekenen in de opvang van vluchtelingen, kunnen zich aanmelden bij de Stichting Hulst voor Elkaar, tel. Deze besluiten liggen ingevolge artikel 3: Ingevolge de artikelen en van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeen- tebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld.

Tegen betaling van de leges of gemaakte kosten zijn de ter inzage liggende stukken in afschrift verkrijgbaar. Voor de openingstijden van de gemeentewin- kel: Mulder De Secretaris, S. De afgelopen jaren werden diverse nieuwe wegen aan- gelegd, werden wegen verlegd en rotondes gerealiseerd. Al deze wij- zigingen zijn verwerkt in de nieuwe editie van de plattegrond van de gemeente Hulst.

De nieuwe plattegrond is gratis verkrijgbaar in de gemeentewinkel te Hulst, in de diverse dorps- en gemeenschapshuizen en in de bibliotheek te Hulst. Ook kan een vernieuwde plattegrond worden opgevraagd via communicatie gemeentehulst.

De vergadering vangt aan om Tijdens deze avond wordt onder gesproken over Hartveilig Wonen. Er wordt ook een presentatie over Veilig Wonen gege- ven. De avond is openbaar en het gemeentebestuur is vertegenwoordigd. Tijdens deze avond wordt er kort terug gekeken op het afgelopen jaar. Daarna volgen er brainstormsessies in groepjes.

Hierbij gaat het over: Activitei- ten en bijeenkomsten kunt u doorgeven op tel. De baliemedewerksters, acht in totaal, zijn tevens kassamedewerker. Ze kennen het zeer uitgebreide productaanbod van Jumbo in Hulst op hun duimpje en zijn dan ook een vraagbaak voor de klanten.

Aan de servicebalie kun je voorts terecht voor rookwaren, batterijen en schrijfwaren. Uiteraard kan de kleding er ook weer wor- den opgehaald. Hij deed onderzoek deed naar de maatschappelijke en politieke achtergronden van het Middeleeuwse Reynaertverhaal. Leden van de Oudheidkundige Kring hebben gratis entree, niet leden betalen 5 euro.

Gastoptre- dens worden verzorgd door zangeres Juanita de Potter en danseres Anne Weeda, beiden uit Clinge. De avond wordt op ludieke wijze gepresenteerd door Bart Hollestelle en Erwin Vermeulen.

Het concert in Rey- naertland is gratis toegan- kelijk. Er worden enveloppen verkocht voor het goede doel. Wie geluk heeft wint een prijs, die men meteen mag meenemen.

Voor de liefhebbers is er ook een kom huisgemaakte snert. Met de opbrengst spon- sort café Boozz een kat- ten- of hondenkennel of hondenweide. Zaterdag 21 november om Het is inmiddels de 14e editie. De zaal is open vanaf Het programma is een mix van zang, muziek, sket- ches en Clingse verhalen.

Kaarten kosten 10 euro en kunnen worden besteld bij Arnold de Burger van gemeenschapscent r um Malpertuus, telefoon Sinterklaasintocht Hulst anders dan anders De Sinterklaasintocht op zondag 15 november in Hulst wordt anders dan anders. Kijk op de website www. Als we Sinter- klaas gaan uitzwaaien op 6 december wordt het gedicht voorgelezen.

Op de foto als Sint of Piet Heb je altijd al eens wil- len weten hoe je er uit zou zien als Sint of Piet? Of als het paard van Sint, Ame- rigo? Dan heb je nu weer de kans. Ga erachter staan, steek je hoofd erdoor en laat iemand een foto maken. Die krijgt een surprise van de Sint tij- dens het uitzwaaien! Jenna van dansschool Anneke Hamelink leert de kids de nieuwste dansjes aan. De enthousiaste vrouwelijke deejay Cheesy Disco Queen draait de plaatjes. Het dans- feest begint om In de voorverkoop kost een kaart 2 euro, op de dag zelf aan de zaal 4 euro.

Brunch Op de verjaardag van de Sint, zondag 6 december, kunnen jong en oud vanaf Men kan re- serveren via of info debourgondierhulst. Fanfare Excelsior uit Terhole gaat voorop bij de rondgang rich- ten de haven.

Ü Sinterklaas intocht Hulst. Grote Markt, Hulst, zondag 15 november, aanvang programma De Sint en zijn gevolg komen aan op de Bierkaai. Bereid in eigen winkel! Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant. Kijk voor meer aanbiedingen op www. Kijk dan op www. Met de herziening van het Omgevingsplan willen wij nieuwe kansen benutten en dringende opgaven aan- pakken.

Zonneparken De gemeenten Reimerswaal, Tholen en Middelburg hebben vergevorderde plan- nen voor het bebouwen van een groot ge- bied met zonnepanelen. De Provincie wil deze projecten de komende jaren volgen, voordat er meer worden toegestaan in het landelijk gebied van Zeeland. Het plaatsen van panelen op daken van gebouwen en bedrijventerreinen blijft wel mogelijk. Kustbebouwing De Provincie vindt het belangrijk om de ongerepte Zeeuwse kust te beschermen.

De Provincie wil daarom een plan op- stellen voor de toekomst van de Zeeuwse kust. Deze visie is een actiepunt in het herziene Omgevingsplan. Het opstellen gebeurt in samenspraak met het Rijk, gemeenten, het waterschap, de recre- atiesector, natuurorganisaties en andere belanghebbenden.

Inspraak De tussentijdse herziening ligt tot en met 8 december ter inzage op het provinciehuis en de gemeentehuizen. Tijdens deze periode is inspraak mogelijk. Reacties kunnen tot en met 9 december worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, afdeling Ruimte, post- bus , LA Middelburg. Volgend omgevingsplan Het geactualiseerde Omgevingsplan legt een basis voor het nieuwe Omgevingsplan vanaf In de herziening constateert de Provincie een aantal grote opgaven voor de toekomst.

Deze opgaven worden niet uitgewerkt in de tussentijdse her- ziening, maar worden meegenomen in het nieuwe Omgevingsplan van de Provincie. Reageren op deze uitgave van Provinciewerk? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie per telefoon 63 10 Wilt u inzage van stukken? Neem dan contact op met het informatiecentrum via de e-mail infocentrum zeeland. Of schrijf naar Postbus , LA Middelburg. Provinciehuis, Abdij 6, BK Middelburg.

De volgende Provinciewerk verschijnt 25 november Provinciewerk leest u ook via: Ondernemers die in de problemen zitten, worden vroegtijdig in contact gebracht met specialistische adviseurs die onnodige bedrijfsbeëindigingen en faillissementen kunnen voorkomen. Andere on- dernemers uit het land zijn enthousiast. Annemarie van Gaal, ondernemer: Fijn dat MKB Doorstart deze ondernemers laat beseffen dat falen niet het einde is, maar juist de start van een nieuw begin.

Het project is een pilot voor Zeeland en loopt tot eind In januari organiseert MKB Doorstart samen met Impuls en de Kamer van Koophandel een informatiebijeen- komst hierover voor de publieke en private inter- mediaire organisaties en bedrijven in Zeeland.

Ook branche organisaties worden hiervoor benaderd. In het Omgevingsplan is het beleid vastgelegd voor ruimte, milieu, water en natuur. De herziening is een beperkte aanpassing. De Provincie Zeeland krijgt hiervoor geld van het Rijk.

Er is voor nog ruim In Zeeland is er tot nu toe een oppervlakte aan daken gesaneerd van 20 voet- balvelden en wordt met de zonnepanelen energie opgewekt voor 4. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat was in Gapinge, waar de aannemer bezig was met het saneren van het dak. Vervangen moet uiteindelijk toch, en als dat duurzaam kan, hebben we er allemaal baat bij. Dat maakt het voor ons nog gemakkelijker en voordeliger om ons dak te saneren. Omdat er nog budget beschikbaar is, wordt de regeling verlengd tot en met Lees meer over Waterdunen op: U kunt de speciaal voor dit jubileum gemaakte vlaggen zien wapperen bij het sluizencomplex in Veere en Vlissingen, het Steunpunt Zeelandbrug in Colijnsplaat, het informatiepunt Zeelandbrug op het parkeerterrein De Val op Schouwen- Duiveland, de gemeentehuizen van Noord-Beveland Wissenkerke en Schouwen-Duiveland Zierikzee en uiteraard bij het provinciehuis in Middelburg.

Wij willen dit plan samen met Zeeuwse bedrijven en organisaties opstellen en uitvoeren. Economi- sche opgaven die de Provincie wil oppakken, zijn: Doe dan mee aan de korte peiling op onze website: Het juiste matras speelt hier- bij een veel grotere rol dan vaak gedacht.

Hoe weet je nou eigenlijk welke matras geschikt voor je is? Onlangs is slaapspeciaal- zaak Verdegem in Oostburg door Matrassenwijzer. Advies op maat Het kopen van een matras is geen alledaagse aankoop. Het spreekt weinig tot de verbeelding omdat het voor- al functioneel is. Als je ver- volgens online gaat zoeken zie je vaak door de bomen het bos niet meer.

En niet alleen van één merk. Vaak is dit advies alleen niet voldoende. De kritische consument wil ook de be- ves t i- ging dat de gemaakte keuze de juiste is; we willen het testen, zien, voelen en er- varen. Daarom heeft Ma- trassenwijzer. En om onafhankelijk te vergelijken staan alle landelijke prijsac- ties overzichtelijk op de site. Kwaliteit en kennis De aangesloten slaapspeci- aalzaken worden geselec- teerd op basis van kwaliteit en kennis. Alleen dan ver- dienen zij het keurmerk.

Het adres van Verdegem Wonen is Nieuwstraat 68 in Oostburg. Voor meer infor- matie zie de website Matras- senwijzer. Wereldkampioene Cross Triathlon Lindy van An- rooij uit Kapelle en zelf win- nares van de prijs in , maakte woensdagavond de genomineerden bekend van deze prijs voor jong Zeeuws sporttalent. De winnaar zal op 26 april worden bekend gemaakt tijdens het Sport Gala in Zeeuws- Vlaanderen.

Aansluitend gaf Wietse Beerens - win- naar van de Scheldebeker - een korte toelichting over de plannen voor het historisch zwemevenement de Scheldebeker dat de ko- mende drie jaar toewerkt naar een nieuwe oversteek van de Westerschelde in Uiteraard met een bijbehorende oorkonde, die werd overhandigd door be- stuurslid Jan Willem Siewe.

Wietse Beerens was de winnaar van de Schelde- beker Deze historische zwemtocht krijgt een ver- volg in In de tussenlig- gende jaren zal de Stichting jaarlijks lange zwemwed- strijden in het open water ondersteunen zodat er meer deelnemers komen en de bekendheid van Zeeland als provincie waar je moet zijn voor het zeezwemmen groeit.

Met de Scheldebeker wil het bestuur een evene- ment van internationale allure neerzetten voor Zee- land.

Wietse Beerens zal zich als bekende zwemmer inzetten om deze ambitie uit te dragen. De heropening van de toegangsweg wordt gevierd met een vier weken durende letterspaaractie. Men kan de waardebonnen inleveren in week 50 en De ultieme relaxplek, waar je tot ver in de herfst lekker beschut kunt genieten van je tuin. Laat je inspireren in één van onze ontdekkingscentra. Onze deskundige adviseurs informeren je graag over de vele mogelijkheden.

Zo maak je altijd de juiste keuzes die het beste passen bij jouw wensen. Creëer je eigen buitenparadijs met een Alkuplus terrasoverkapping Verkoop uw huis Direct Tel: Beste bod op uw huis! Oplevering van uw woning bepaalt u zelf! Betrouwbaar, snel, discreet en alles via de notaris! Iedereen was feestelijk gekleed.

De coverband Size Matters opende het optreden met een Bond- nummer. Ie- dereen vond het geweldig. Het leverde een prachtbedrag op voor twee goede doelen in de regio. Alles was eraan gedaan om een echt VIP-sfeertje te creëren. En natuurlijk Spectre, de nieuwste James Bond. Keuze uit 2 verschillende rugkussens en diverse armleuningen. Kijk ook op pzc. Heb je last van chronische of acute klachten? Klassieke homeopathie kan een oplossing bieden, bij kinderen en volwassenen.

Zowel psychische, mentale als fysieke klachten kunnen verholpen worden. Tel 28 67 50 Patricia. De consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

Centrum voor bewustwording en natuurlijke gezondheid www. De Sluise heeft al jaren een pedicurepraktijk. Pedicure Marloes is recent van naam ver- anderd: Het is een gespe- cialiseerde praktijk voor voet- en houdings- zorg.

Podozorg Sluis biedt voetzorg aan reuma- en diabetespatiënten. Voorts behan- delt Loes van Vooren likdoorns, eeltplek- ken, schimmelnagels en ingegroeide nagels.

Dan biedt een nagelbeugel de oplossing. Vernieuwd Loes van Vooren heeft haar praktijk aan de Heilleweg 8 in Sluis volledig vernieuwd. Op haar nieuwe web- site www. U kunt bij Podozorg Sluis voorts terecht voor speciaal op maat gemaakte podologi- sche zolen, ortheses ter correctie van pijn- lijke tenen , sport inlays voor mensen die meer willen halen uit hun sport en podo- slippers op maat. De Oostburgse schoenhandelaar heeft daarmee een trouwe klantenkring weten op te bouwen in Zeeuws- Vlaanderen, de rest van Zeeland en België.

Henk Fenijn weet als geen ander hoe belang- rijk goed passend schoeisel is. De juiste maat is cruciaal, benadrukt hij. Daarbij let Henk Fenijn niet enkel op de lengtemaat, maar ook op de breedtemaat. Die is immers net zo belangrijk. De kinder- maten beginnen bij 18 42 is de grootste kin- dermaat.

Dat gebeurt bij Henk Fenijn Passende Schoenmode met een kennersoog. Hij en zijn vakkundig team nemen er altijd de tijd voor. Dat een comfortabele schoen modieus kan zijn bewijst de collectie voor hem en haar bij Henk Fenijn Passende Schoenmode. De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van Loes van Vooren aan het werk in haar ver- nieuwde praktijk. Op 1 september is Rosita van Geerdaele gestart als Sensi-the- rapeute. Een tijd waarin veel mensen zichzelf voorbijlopen, één of meer allergieën hebben en het aan- tal problemen rond hoog gevoel ig heid nog steeds toeneemt.

De Sensi-therapeut bekijkt de mens als geheel: Twee tot vier behandelingen zijn doorgaans voldoende, aldus Rosita, die benadrukt dat de therapie nooit het be- zoek aan een arts mag ver- vangen! De Sensi-therapeut maakt gebruik van een biosensor. Hierdoor werkt de therapie ge- ruime tijd door. Op de web- site www. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Clean 9. Her- kent u zich in deze klachten: Drie stappen Het programma is opge- bouwd uit drie stappen die eenvoudig te volgen zijn.

Je maakt een vliegende start op weg naar een gezondere en slan- kere versie van jezelf. Opge- hoopte voedingsresten in het maagdarmstelsel en visce- raal vet worden opgeruimd. Je zult gegarandeerd gemotiveerd raken om je lichaam voor- goed te veranderen.

In stap drie brengen we je naar een nog hoger level. Je zult jezelf niet al- leen strakker maar ook beter in je vel voelen.

Look better, feel better! Neem vrijblijvend contact op met Katrien De Croock, of via katrien. Sensi-therapeut Rosita van Geersdaele.

Schrijf u nu in! Onze La Colline Specialiste geeft een geheel op uw huid afgestemde korte maar zeer intensieve gelaatsverzorging met compleet verzorgingsadvies. Schrijf u in via info angeliquebeautycare.

Vorig jaar oktober opende ze aan de Axelsestraat in Terneuzen kapsalon Vanja. De van oorsprong Kro- atische werkte in Zagreb ja- renlang in de trendy salon van Jacques Dessange, een klinkende naam in de inter- nationale kapperswereld. De salon aan de Axelse- straat oogt eigentijds. Er wordt gewerkt met pro- ducten van het bekende Franse merk Eugene Perma. Afgelopen voorjaar kwam er een tweede merk bij: Dit merk is gespecialiseerd in luxe haarverzorgingsproducten.

In augustus introduceerde Vanja Olaplex. Het verbindt verbroken zwavel- bruggen weer met elkaar. Het directe resultaat is sterk, veerkrachtig en glanzend haar. Olaplex kan gebruikt worden bij ontkleuringen, balayages, highlights, nor- male kleuringen en toners, extensions, permanenten, voor keratinebehandelin- gen en als aparte behande- ling bij extreem beschadigd haar.

Vanja verkoopt van de ver- schillende merken ook pro- ducten voor thuisgebruik. Zondag en maandag is de salon gesloten. U kunt reserveren via Maar verschillende functies en activiteiten gaan door onder verantwoordelijkheid van andere organisaties. DeafgelopenjarenheeftKlaverbladZeelandzichsamenmetveelmensenenorganisaties in Zeeland sterk gemaakt voor mensen die zijn aangewezen op zorg en ondersteuning.

Wij bedanken iedereen voor deze inzet en samenwerking. Wij wensen ieder een goede toekomst maar beseffen ook dat er op sommige terreinen nog veel moet gebeuren.

Sommige van onze functies gaan in gewoondoormaar dan via andere organisaties. Misschien dat u hier gebruik van maakt of wilt gaan maken. Sensoor Mensen in Zeeland kunnen ook in anoniem bellen, 24 uur per dag, zeven dagen per week. De nummers veranderen niet: Mailen of chatten kan ook: Neem hiervoor contact op met - of mail naar info akj. Een contactformulier invullen kan ook op www. Onafhankelijke Cliëntondersteuner Wet langdurige zorg Mensen in Zeeland kunnen ook in een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuner Wet langdurige zorg oco wlz.

Neem hiervoor contact op met - Adviespunt Zorgbelang Mensen in Zeeland kunnen ook in een beroep doen op het Adviespunt Zorgbelang. Kijk voor meer informatie op www. Ook deze blijven in actief in Zeeland. Contactgegevens vindt u op www. Ook in kunt u een beroep blijven doen op enkele provinciale platforms die zich inzetten voor de Zeeuwse samenleving. Bij de coaching c. Lilian Bakels, directeur van 4YOU: Het gaat altijd om maatwerk. Lilian voegt daar aan toe: Men is in het bezit van een AGB-code waardoor de kosten van coaching deels worden vergoed door een groot aantal zorgverzeke- raars.

Men heeft geen verwijzing no- dig. Andere hulpverleners verwijzen overigens wel door naar ons. Het zijn workshops onder andere over pestgedrag en faalangst.

Ze kunnen worden gegeven op scholen. Donderdag 26 november van De opleiding start begin januari. Zin om even te ontsnappen aan de drukte van alledag? Woensdag 25 november is er een meditatieavond in Biervliet U dient zich daarvoor wel aan te melden.

Dat kan via 4youtena hetnet. Meer weten over coaching, hulpverlening en het trai- ningsaanbod individueel en voor bedrijven , kijk op www. U kunt ook bellen naar Eva de Vries uit het buurtschap Hoek van de Dijk bij Zaamslag coacht geen paarden maar mensen. Dit doet ze met be- hulp van haar trouwe viervoeter Twixi. In België, bij Syntra, volgde Eva de Vries een gespecialiseerde opleiding voor coach.

Een sessie, die los kan worden geboekt, uiter- aard zijn vervolgsessies mogelijk, kan zeer verhelderend werken. Het paard ziet en voelt onmiddellijk wat hij aan de ander heeft. Ik nodig mensen uit naar me toe te komen als ze nieuwsgierig zijn naar wat coachen met paarden voor hen kan betekenen. Het telefoonnummer is Lilian Bakels voor en Ellen Min- derhoud. Eva de Vries en haar paard Twixi. Men kan in de praktijk van Dian Lammens, gevestigd aan de Emmaustraat 22 in IJzen- dijke, terecht met de volgende klachten: Training Mindfulness Dian is tevens erkend Mindfulnesstrainer.

Op maandagavond 11 en dinsdagmiddag 12 januari start ze nieuwe mindfulness- trainingen. Dit gaat vaak gepaard met stress en negatieve gevoelens en gedachten. Compassietraining De compassie-training, die start op dinsdag 15 maart, is een vervolg op de mindful- ness-training. In deze acht weken durende groepstraining leer je de kernprincipes en oefeningen die je in staat stellen om met vriendelijkheid, zorg en begrip voor jezelf en anderen te reageren op moeilijke situa- ties in het leven.

Voor aanmelding en meer informatie kun je bellen naar Mailen kan ook, en wel naar dianlammens zeelandnet. Dus ook in Zeeuws- Vlaanderen. Het aan- bod aan hulp, diensten en zorg is breed. Maar altijd is de vraag van cliënten doorslag- gevend. Hun wensen, voorkeuren en verhalen leggen gewicht in de schaal.

Dat maakt de zorg vertrouwd, per- soonlijk, kleinschalig. Dicht bij huis en dicht bij mensen. Daarom trakteren we je graag op héél veel feestelijk voordeel. Wil je meer warmte in huis voor de winterse maanden? Een stijlvol cadeautje voor Sinterklaas of Kerst?

Een fantastisch gedekte familietafel? Bij Goossens helpen we je met liefde verder Eetkamerstoel Sturdy, met hand ingewassen outdoor leder en robuust metalen frame, nu ,- Eetkamertafel Bole, x cm in eiken naturel en metalen kruisonderstel, normaal 1. Vlak normaal vanaf 2.

Onder leiding van de coach werk je niet enkel aan je gedrag, ook je licha- melijke gezondheid telt bij het welbevinden. Gino de Gruyter is sinds na een driejarige oplei- ding gediplomeerd Master Life Coach. Verder is iedereen welkom met welke vraag dan ook. Voor mensen die op afstand wonen of om een of andere reden het huis niet kunnen verlaten is er Online-Coa- ching. Doelen stellen Angst is een natuurlijke, gezonde reactie die ons be- schermt. Krijgt de angst emotie de overhand kan dit problematisch worden.

Angstgevoelens kun je be- heersbaar houden. Via ver- schillende technieken leert men in kleine stapjes om de angst te overwinnen. Gino De Gruyter behandelt te- vens hyperventilatieklach- ten. Gino De Gruyter biedt voorts groepswork- shops aan om sterker in het leven te staan.

Meditatie- technieken spelen daarin een belangrijke rol. De coachmethodiek fx- CARE is nieuw. Het is een combinatie van fysieke k ickbok s oefen i ngen, waarbij gebruik gemaakt wordt van een speciaal stootkussen, en mentale coaching. Een speelse ma- nier om je beter te voelen. De methodiek is geschikt voor zowel jong als oud. Gino De Gruyter heeft in Terneuzen een coachings- ruimte aan huis en kan daarnaast beschikken over een ruimte in Philippine voor groepsworkshops.

Men kan ook bellen naar Spirit and Destiny Coaching Je kan veranderen, ik kan je daarbij helpen. Stress, hyperventilatie, angst, depressie Een doel vinden en behalen. Samen gaan we ervoor! Laan van Othene 24 - Terneuzen - 06 43 46 26 26 www. Moeders voor Moeders zamelt urine in van zwangere vrouwen. Hieruit wordt het hCG-hormoon gehaald, dat wordt verwerkt in geneesmiddelen voor vruchtbaarheids- behandelingen. Dat hoeft vanaf 2 november niet meer.

Vanaf dan halen we voortaan overal in Nederland wekelijks de urine bij de deel- neemsters thuis op. Bij mijn eerste zwangerschap vond ik het na een tijdje best zwaar worden om zelf met de kratjes heen en weer te rijden. Ik ben nu net zwanger van de tweede en ik kijk ernaar uit om straks de kratjes gewoon buiten klaar te kunnen zetten als ik naar mijn werk ga. Dat maakt het voor mij gemakkelijker ommee te doen! We komen bij je langs in een neutrale bestelbus. Ben je niet thuis, dan kun je de kratjes op een afgesproken plek verbergen.

Een ander adres opgeven mag ook. Als je nog vragen hebt kun je gratis bellen met Moeders voor Moeders: Of kijk op www.

Vanaf 2 november haalt Moeders voor Moeders overal in Nederland bij de deelneem- sters thuis de urine op. Zelf de kratjes naar een verzamelpunt brengen hoeft dan niet meer. Aandacht voor je toekomst of Of gewoon Of? Bij verhuizen is álles leuker dan het regelen van je opstalverzekering.

En dat snappen we bij Aegon heel goed. Daarom helpen we je. Haarmanweg 16 Terneuzen, of kijk op aegon. Wist je dat we al een hele tijd buren zijn? Jij woont in Zeeland en wij al ruim tien jaar in Noord-Brabant. We vonden het dus wel tijd om onszelf voor te stellen… Wij zijn energiedirect. Zo simpel is het. Je krijgt van ons altijd een laag energietarief. Want je weet wat ze zeggen: Met deze complete DVD box her beleeft u de avonturen van deze acrobaat en gekke clown. Te leuk voor jong en stiekem ook voor oud!

Sommige dromen moe- ten soms wachten. Nu vindt Marian Maenhaut uit Bres- kens de tijd gekomen om die hartenwens alsnog te realiseren. Onlangs opende ze aan huis Ghistelkerke BeautyLounge Marian. Ze combineert de salon met een andere job: Ik werk immers op afspraak. Naast theorie zat er ook veel praktijk in. Sfeervolle salon De kleine salon oogt warm: Marian vindt sfeer heel be- langrijk.

BeautyLounge Marian biedt drie verschillende gezichts- behandelingen aan. Ze heeft ook een anti-aging behandeling X-Mineral. De Xmi- nerals-lijn bestaat uit syner- getische producten op basis van Dode Zeemineralen, welke zijn gecombineerd en verrijkt met natuurlijke, aro- matische plantenextracten. De formules bevatten tevens geavanceerde anti-aging werkstoffen. De producten worden in de salon ook los verkocht. Problemen met een on- zuivere huid of acne?

Ook daarvoor heeft Marian Mae- nhaut een aangepaste be- handeling. Een feestje of een andere ge- legenheid? Karaja is de make-up voor de moderne, trendy vrouw van nu!

Kara- ja is hypoallergeen en dier- proefvrij. Ik kan de make-up bij u aanbrengen en u kunt de make-up ook kopen in mijn salon. Marian Maenhaut in haar schoonheidssalon. Aansluitend maken de Sint en zijn Pieten, waaronder vier acrobaatpieten, een deejay- en liedjespiet, een rondgang door het centrum.

Daar begint rond Aan het eind van de show, rond De intocht wordt georganiseerd en bekostigd door de Oostburgse ondernemers Vereniging Business Collec- tief Eenhoornstad. Aansluitend rijdt de Goedheiligman met paard en koets, ver- gezeld door talrijke Pieten, de kinderen en ouders, naar het Spuiplein. Je kan natuurlijk ook op de foto met Sinterklaas, Ho- ward de Knuffelleeuw of je favoPiet. Het wordt zon- der twijfel een geweldige middag. Deze keer worden tekenin- gen van Gijs Scholten uit Arnhem tentoongesteld.

Gijs is onlangs afgestudeerd aan kunstacademie Sint Joost in Breda. Hij toont in de Raads- kelder een aantal uitzonder- lijke portretten op zeer groot formaat. Het werk blijft te be- zichtigen tot en met zondag 7 februari. Voor meer info zie www. Op don- derdagavond 26 november is iedereen vanaf Heb je nog nooit gedamd? Je hebt de spelregels snel onder de knie. Mis dan de opvoering van het toneelstuk Ven- toux op vrijdag 13 november om Ook voor niet wielerliefhebbers is Ventoux zeer genietbaar.

De toneelvoorstelling, in regie van George van Houts, is een ontroe- rend, hilarisch en scherp portret van een generatie en tegelijkertijd een zoektocht naar de consequenties van bepaalde keuzes. Wanneer oude vrienden terugkeren in het leven van Bart wordt hij herinnerd aan de zomer van De zomer van de hopeloze liefde voor de mooie Laura, van het verraad en van de dood door schuld op de Mont Ventoux.

Wat is er 30 jaar geleden gebeurd? Ventoux is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Bert Wagendorp. De dansvoorstelling is geschikt voor kinderen van 6 jaar en ouder. Je zweet, maar hebt het koud. Je ziet jezelf, deels mens, deels machine. En langzaam lijk je alle controle te verliezen. Technologie maakt ons steeds sneller, sterker, mooier en slimmer. Maar kunnen wij wel omgaan met zoveel macht? De productie Blue Tech- nology van choreograaf David Middendorp, woensdag 18 november om Choreograaf David Middendorp laat dans en techniek op magische wijze versmelten.

Hij dompelt je onder in het spanningsveld tussen mens en zijn moderne omgeving. Blue Technology is een intense dansvoor- stelling vol spanning en fantasie, schitte- rende projecties en muziek van onder meer Radiohead en Nina Simone.

Choreograaf David Middendorp geeft om Wilt u er bij zijn? Woensdag 18 november De perfecte afwerking staat garant voor jarenlang genieten.

Maar Jori zitmeubelen moet je niet zien, die moet je ervaren. Kom dus gerust langs om even heerlijk te relaxen bij BinnenUit Meubelen. Spetterende 1e en 2e Kerstdag met live muziek Eet- en Dansfestijn Kerstbrunch Heerlijk uitgebreide brunch 1e en 2e kerstdag van Reserveer tijdig om teleurstelling te voorkomen Oma, mag ik mijn pop terug?

De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. De productie maakt op humoristische wijze een grote men- sen probleem, de ziekte van Alzheimer, begrijpbaar voor kinderen. Er zijn zoveel dingen die we niet mogen vergeten, maar wat als oma het allemaal niet meer kan onthouden? Dat ze haar eigen naam niet meer weet, of dat ze is vergeten dat ze je oma is? Grappig en ontroerend Oma, mag ik mijn pop terug?

Elke zondag gaat Fien bij oma op visite. Fien ziet dat haar oma ouder wordt, maar zich steeds meer als een kind gedraagt. Als Fien tijdens een bezoek haar pop bij oma op schoot zet, wil ze de pop niet meer loslaten. Dit boek is net als deze voorstelling geschreven door Mark Haayema.

Het Zwolse gezelschap Theater Gnaffel maakt al meer dan 25 jaar voorstellingen waarin mensgrote poppen op magi- sche wijze tot leven komen.

Voorstellingen die eigenzinnig en verrassend zijn, vol hartstocht en humor. Artistiek leider Elout Hol ontving in de Gouden Krekel voor zijn oeu- vre. Kaarten kosten 10 euro. Woensdag 11 november Clinge, Malpertuus: Hulst, café De Jonkheer: Schrijvers Charles den Tex en Anneloes Timmerije, Sint Jansteen, De Warande: Donderdag 12 november Hulst: Jaarver- gadering wijkraad Hulst- Zuid, Visio, expertisecentrum voor blinden en slechtzien- de mensen, Vrijdag 13 november Clinge, Malpertuus: Zaterdag 14 november Hulst, Reynaertland: Zondag 15 november Hulst: Maandag 16 november Hulst: Dinsdag 17 november Hulst, De Lieve: Woensdag 18 november Kloosterzande: Donderdag 19 november Hulst:

...

Sexhuis eindhoven gratis neuken heerlen
sex massage maastricht pjes

We vragen je om eenmalig akkoord te gaan met onze voorwaarden ter bescherming van de adverteerders. Email adres Wachtwoord Onthouden. De prostitutie marktplaats van de Benelux". Home vrouwen erotische-massage maastricht. Veilig afspreken Kinkyplay Webcam bordeel Hookers.

Plaats 0 return false;this. Advertenties Video's Live afspreken. Ik heb de algemene voorwaarden van Midhold B. Estefania 24cm Privé Ontvangst. Geen Faker Jason Privé Ontvangst. Het kan nog net: Kom gerust langs voor een kennismakingsgesprek! Voor het behandelen van een dergelijk verzoek voorlo- pige voorziening zijn griffiekosten verschuldigd.

Nadere informatie is te verkrijgen bij het team Vergunningen en Handhaving, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, tel. Voor het digitaal inzien van de plannen dient u telefonisch een afspraak te maken. Terneuzen, woensdag 11 november Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, secretaris, burgemeester, F. Gelieve vooraf een afspraak te maken via tel.

Adressen Publieksbalie Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen Publieksbalie Axel, Markt 1 in Axel Algemeen verbindende voorschriften verordeningen Vanaf 1 januari plaatst de gemeente haar officiële bekendmakingen van algemeen verbindende voorschriften verordeningen in haar Elektronisch Gemeenteblad. Die bekendmakingen zijn te vinden via de zoekfunctie op: Op deze pagina zal voorlopig, bij wijze van service, een onofficiële bekendmaking met een korte zakelijke weergave worden geplaatst.

Het brengt zuurstof en voedings- stoff en rond, ook naar de her- senen, zodat deze goed kunnen blijven functioneren. Bij onze handen en voeten liggen heel veel bloedvaatjes vlak onder de huid. Een goede doorbloeding helpt om handen en voeten op temperatuur te houden. Natuurlijke ondersteuning De Japanse tempelboom Ginkgo biloba staat er van oudsher om bekend de doorbloeding te A.

Vogel Geriaforce is ver krijgbaar in tabletten en druppels bij drogist, apotheek en gezondheids- winkels. Vogel gezondheidslijn of kijk op avogel. In Frankrijk en Duitsland worden veelvuldig producten met het extract van deze boom gebruikt als na- tuurlijke ondersteuner voor de hersenen en bij koude handen en voeten. Af en toe sleutels kwijt zijn. Soms koude handen en voeten. Wat hebben deze verschijnselen met elkaar te maken? Het bevorderen van de door- bloeding kan helpen!

Het verbetert het geheugen en de concentratie en helpt handen en voeten warm te houden. Het bevordert de doorbloeding en dat helpt bij koude handen en voeten. Een goede doorbloe- ding in de hersenen verbetert bovendien het geheugen. En houdt de geest helder en alert. Met advies, steun en solidariteit. De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag.

Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist. U kunt de verleende vergunningen inzien tot en met 18 december U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 18 december tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Het bezwaarschrift moet wor- den ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus , PA Breda.

Genoemd besluit en het vastgestelde wijzigingsplan liggen van 12 november tot en met 23 december ter inzage in de gemeen- tewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www. Het plan betreft het wijzigen van de bestemming Bedrijfsdoeleinden naar de bestemming Woondoeleinden. Gedurende de periode van 12 november tot en met 23 december kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, afdeling Bestuursrecht- spraak, Postbus , EA Den Haag.

Degene die een beroepschrift heeft ingediend en van mening is dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan tevens op grond van artikel 8. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het wijzigingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist. De vergunning kan worden ingezien tot en met 23 december bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van Belanghebbenden kunnen tot en met 23 december tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente Hulst, Postbus 49, AA Hulst.

Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorzie- ning vragen. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot R.

Loos van de RUD Zeeland, op tel. U dient hiervoor een afspraak te maken. Voor nadere informatie met betrekking tot de meldingen Activiteitenbesluit kunt u terecht bij de RUD Zeeland, op tel. Voor de op grond van artikel Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het col- legebesluit van de gemeente Hulst d. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.

Op de webpagina die dan verschijnt, kunt u onderaan op zoeken klikken. Dit besluit ligt ingevolge artikel 3: Ingevolge de artikelen en van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari in gecon- solideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten van algemene strekking.

Nadere toelichting De vergoeding wordt enkel toegekend indien het initiatief van de vernummering van het college van burgemeester en wethouders komt. Indien de vernummering geschiedt op aanvraag van een particulier, een bedrijf of een andere rechtspersoon zelf, dan wordt deze vergoeding niet door de gemeente Hulst verstrekt.

Voor de op grond van artikel Ge- meentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebe- sluit van de gemeente Hulst d.

Besluit tot vaststelling van de programmabegroting en de daarbij behorende meerjarenraming inclusief het daarin gepresenteerde dekkingsplan ; Nr.

Besluit tot vaststelling van de subsidieplafonds en subsidiegrondslagen voor , zulks conform de bij het raadsvoorstel gevoegde Lijst subsidieplafonds en grondsla- gen ; Nr. Dit beperkte aanbod van producten geldt ook voor zaterdag. In de gemeentewinkel wordt op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag op afspraak gewerkt. Een afspraak moet minimaal één dag op voorhand worden gemaakt. De gemeente Hulst is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.

Cindy van Damme — van Driessche en Jolanda Hartman. De kans is name- lijk groot dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers COA de ge- meente Hulst binnenkort vraagt om voor 72 uur vluchtelingen op te vangen. De rijksoverheid heeft een dringend beroep gedaan op alle Nederlandse gemeenten om crisisopvang te verzorgen voor vluchtelingen; zo ook de gemeenten in Zeeland. De gemeente Hulst heeft Den Dullaert aangemeld als locatie waar eventueel voor maximaal 72 uur crisisopvang kan worden geboden aan ongeveer vluchtelingen.

Als het COA met de vraag komt voor opvang, heeft de gemeente vaak maar een paar uur tot een dag de tijd voor de voorbereidingen en de communicatie. Daarom worden die nu reeds opgestart. Informatiebijeenkomst Op donderdag 12 november is er in Den Dullaert om Op deze avond licht de gemeente de procedure rondom de opvang toe en kunnen er vragen worden gesteld. Omwonenden en overige belangstel- lenden zijn welkom op deze bijeenkomst. Crisisopvang Het gaat in de gemeente Hulst om opvang voor 72 uur.

Daarna stromen de vluchtelingen door naar reguliere opvangplekken of andere crisisopvang elders. De opvanglocatie in Den Dullaert wordt dan opgeheven. Deze cri- sisopvang is nodig omdat er momenteel grote hoeveelheden vluchtelin- gen in Nederland aankomen. Het COA, dat de opvang van vluchtelingen coördineert, heeft te weinig ruimte in de reguliere opvangcentra om al die mensen meteen onderdak te bieden.

Daarom heeft de rijksoverheid een beroep gedaan op de gemeenten. Als Den Dullaert wordt ingezet, gaat het dus niet om een centrum waar mensen langere tijd verblijven.

Opvang in Zeeland Alle Zeeuwse gemeenten hebben de afgelopen periode moeten mel- den welke opvanglocaties zij in hun crisisplannen eventueel beschikbaar hebben voor de crisisopvang van vluchtelingen. De Zeeuwse gemeenten hebben aangegeven dat er maar op één locatie in Zeeland tegelijk crisis- opvang kan plaatsvinden, omdat er ook voldoende menskracht en mate- rialen voor moeten zijn.

In Zeeland vond reeds in meerdere gemeenten crisisopvang plaats, waaronder bijvoorbeeld Sluis en Kapelle. Dit is naar tevredenheid is verlopen.

De mogelijkheid bestaat dat het COA voor de eerste week van december een beroep doet op de gemeente Hulst voor crisisopvang. Zodra de concrete vraag van het COA binnenkomt, communiceert de gemeente daarover. Dit wordt met hulp van het Rode Kruis, betrokken hulp diensten en eventuele vrijwilligers geregeld.

Er zullen huisregels gelden in en om Den Dullaert. Deze worden in meerdere talen uitgereikt. Gemeente, politie, beveiliging en vrijwilligers zien er op toe dat die worden nageleefd. De vluchtelingen worden in de gelegenheid gesteld om op pad te gaan in de omgeving. De ervaring leert dat dit niet massaal gebeurt. Meer informatie De gemeente zal breed communiceren over de eventuele opvang van de vluchtelingen.

Aan de direct omwonenden van Den Dullaert is een brief gestuurd om hen op de hoogte te stellen van de mogelijke crisisopvang in Den Dullaert. Verder wordt op de gemeentelijke website www. Ook is daar een lijst met veel gestelde vragen te vinden. Voor vragen en opmerkingen over de eventuele opvang van vluchtelingen kunnen inwoners terecht op het centrale telefoonnummer van de gemeente Hulst, 14 Vrijwilligers Inwoners die de behoefte voelen om als vrijwilliger iets te betekenen in de opvang van vluchtelingen, kunnen zich aanmelden bij de Stichting Hulst voor Elkaar, tel.

Deze besluiten liggen ingevolge artikel 3: Ingevolge de artikelen en van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeen- tebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Tegen betaling van de leges of gemaakte kosten zijn de ter inzage liggende stukken in afschrift verkrijgbaar.

Voor de openingstijden van de gemeentewin- kel: Mulder De Secretaris, S. De afgelopen jaren werden diverse nieuwe wegen aan- gelegd, werden wegen verlegd en rotondes gerealiseerd. Al deze wij- zigingen zijn verwerkt in de nieuwe editie van de plattegrond van de gemeente Hulst. De nieuwe plattegrond is gratis verkrijgbaar in de gemeentewinkel te Hulst, in de diverse dorps- en gemeenschapshuizen en in de bibliotheek te Hulst.

Ook kan een vernieuwde plattegrond worden opgevraagd via communicatie gemeentehulst. De vergadering vangt aan om Tijdens deze avond wordt onder gesproken over Hartveilig Wonen.

Er wordt ook een presentatie over Veilig Wonen gege- ven. De avond is openbaar en het gemeentebestuur is vertegenwoordigd. Tijdens deze avond wordt er kort terug gekeken op het afgelopen jaar. Daarna volgen er brainstormsessies in groepjes. Hierbij gaat het over: Activitei- ten en bijeenkomsten kunt u doorgeven op tel. De baliemedewerksters, acht in totaal, zijn tevens kassamedewerker.

Ze kennen het zeer uitgebreide productaanbod van Jumbo in Hulst op hun duimpje en zijn dan ook een vraagbaak voor de klanten. Aan de servicebalie kun je voorts terecht voor rookwaren, batterijen en schrijfwaren. Uiteraard kan de kleding er ook weer wor- den opgehaald. Hij deed onderzoek deed naar de maatschappelijke en politieke achtergronden van het Middeleeuwse Reynaertverhaal. Leden van de Oudheidkundige Kring hebben gratis entree, niet leden betalen 5 euro. Gastoptre- dens worden verzorgd door zangeres Juanita de Potter en danseres Anne Weeda, beiden uit Clinge.

De avond wordt op ludieke wijze gepresenteerd door Bart Hollestelle en Erwin Vermeulen. Het concert in Rey- naertland is gratis toegan- kelijk. Er worden enveloppen verkocht voor het goede doel. Wie geluk heeft wint een prijs, die men meteen mag meenemen. Voor de liefhebbers is er ook een kom huisgemaakte snert. Met de opbrengst spon- sort café Boozz een kat- ten- of hondenkennel of hondenweide. Zaterdag 21 november om Het is inmiddels de 14e editie. De zaal is open vanaf Het programma is een mix van zang, muziek, sket- ches en Clingse verhalen.

Kaarten kosten 10 euro en kunnen worden besteld bij Arnold de Burger van gemeenschapscent r um Malpertuus, telefoon Sinterklaasintocht Hulst anders dan anders De Sinterklaasintocht op zondag 15 november in Hulst wordt anders dan anders. Kijk op de website www. Als we Sinter- klaas gaan uitzwaaien op 6 december wordt het gedicht voorgelezen. Op de foto als Sint of Piet Heb je altijd al eens wil- len weten hoe je er uit zou zien als Sint of Piet? Of als het paard van Sint, Ame- rigo?

Dan heb je nu weer de kans. Ga erachter staan, steek je hoofd erdoor en laat iemand een foto maken. Die krijgt een surprise van de Sint tij- dens het uitzwaaien! Jenna van dansschool Anneke Hamelink leert de kids de nieuwste dansjes aan. De enthousiaste vrouwelijke deejay Cheesy Disco Queen draait de plaatjes.

Het dans- feest begint om In de voorverkoop kost een kaart 2 euro, op de dag zelf aan de zaal 4 euro. Brunch Op de verjaardag van de Sint, zondag 6 december, kunnen jong en oud vanaf Men kan re- serveren via of info debourgondierhulst. Fanfare Excelsior uit Terhole gaat voorop bij de rondgang rich- ten de haven.

Ü Sinterklaas intocht Hulst. Grote Markt, Hulst, zondag 15 november, aanvang programma De Sint en zijn gevolg komen aan op de Bierkaai. Bereid in eigen winkel! Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant. Kijk voor meer aanbiedingen op www. Kijk dan op www. Met de herziening van het Omgevingsplan willen wij nieuwe kansen benutten en dringende opgaven aan- pakken.

Zonneparken De gemeenten Reimerswaal, Tholen en Middelburg hebben vergevorderde plan- nen voor het bebouwen van een groot ge- bied met zonnepanelen. De Provincie wil deze projecten de komende jaren volgen, voordat er meer worden toegestaan in het landelijk gebied van Zeeland.

Het plaatsen van panelen op daken van gebouwen en bedrijventerreinen blijft wel mogelijk. Kustbebouwing De Provincie vindt het belangrijk om de ongerepte Zeeuwse kust te beschermen. De Provincie wil daarom een plan op- stellen voor de toekomst van de Zeeuwse kust. Deze visie is een actiepunt in het herziene Omgevingsplan. Het opstellen gebeurt in samenspraak met het Rijk, gemeenten, het waterschap, de recre- atiesector, natuurorganisaties en andere belanghebbenden.

Inspraak De tussentijdse herziening ligt tot en met 8 december ter inzage op het provinciehuis en de gemeentehuizen. Tijdens deze periode is inspraak mogelijk.

Reacties kunnen tot en met 9 december worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, afdeling Ruimte, post- bus , LA Middelburg. Volgend omgevingsplan Het geactualiseerde Omgevingsplan legt een basis voor het nieuwe Omgevingsplan vanaf In de herziening constateert de Provincie een aantal grote opgaven voor de toekomst. Deze opgaven worden niet uitgewerkt in de tussentijdse her- ziening, maar worden meegenomen in het nieuwe Omgevingsplan van de Provincie.

Reageren op deze uitgave van Provinciewerk? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie per telefoon 63 10 Wilt u inzage van stukken? Neem dan contact op met het informatiecentrum via de e-mail infocentrum zeeland. Of schrijf naar Postbus , LA Middelburg. Provinciehuis, Abdij 6, BK Middelburg.

De volgende Provinciewerk verschijnt 25 november Provinciewerk leest u ook via: Ondernemers die in de problemen zitten, worden vroegtijdig in contact gebracht met specialistische adviseurs die onnodige bedrijfsbeëindigingen en faillissementen kunnen voorkomen.

Andere on- dernemers uit het land zijn enthousiast. Annemarie van Gaal, ondernemer: Fijn dat MKB Doorstart deze ondernemers laat beseffen dat falen niet het einde is, maar juist de start van een nieuw begin. Het project is een pilot voor Zeeland en loopt tot eind In januari organiseert MKB Doorstart samen met Impuls en de Kamer van Koophandel een informatiebijeen- komst hierover voor de publieke en private inter- mediaire organisaties en bedrijven in Zeeland.

Ook branche organisaties worden hiervoor benaderd. In het Omgevingsplan is het beleid vastgelegd voor ruimte, milieu, water en natuur. De herziening is een beperkte aanpassing. De Provincie Zeeland krijgt hiervoor geld van het Rijk. Er is voor nog ruim In Zeeland is er tot nu toe een oppervlakte aan daken gesaneerd van 20 voet- balvelden en wordt met de zonnepanelen energie opgewekt voor 4.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat was in Gapinge, waar de aannemer bezig was met het saneren van het dak. Vervangen moet uiteindelijk toch, en als dat duurzaam kan, hebben we er allemaal baat bij. Dat maakt het voor ons nog gemakkelijker en voordeliger om ons dak te saneren.

Omdat er nog budget beschikbaar is, wordt de regeling verlengd tot en met Lees meer over Waterdunen op: U kunt de speciaal voor dit jubileum gemaakte vlaggen zien wapperen bij het sluizencomplex in Veere en Vlissingen, het Steunpunt Zeelandbrug in Colijnsplaat, het informatiepunt Zeelandbrug op het parkeerterrein De Val op Schouwen- Duiveland, de gemeentehuizen van Noord-Beveland Wissenkerke en Schouwen-Duiveland Zierikzee en uiteraard bij het provinciehuis in Middelburg.

Wij willen dit plan samen met Zeeuwse bedrijven en organisaties opstellen en uitvoeren. Economi- sche opgaven die de Provincie wil oppakken, zijn: Doe dan mee aan de korte peiling op onze website: Het juiste matras speelt hier- bij een veel grotere rol dan vaak gedacht. Hoe weet je nou eigenlijk welke matras geschikt voor je is? Onlangs is slaapspeciaal- zaak Verdegem in Oostburg door Matrassenwijzer. Advies op maat Het kopen van een matras is geen alledaagse aankoop.

Het spreekt weinig tot de verbeelding omdat het voor- al functioneel is. Als je ver- volgens online gaat zoeken zie je vaak door de bomen het bos niet meer. En niet alleen van één merk. Vaak is dit advies alleen niet voldoende. De kritische consument wil ook de be- ves t i- ging dat de gemaakte keuze de juiste is; we willen het testen, zien, voelen en er- varen. Daarom heeft Ma- trassenwijzer. En om onafhankelijk te vergelijken staan alle landelijke prijsac- ties overzichtelijk op de site.

Kwaliteit en kennis De aangesloten slaapspeci- aalzaken worden geselec- teerd op basis van kwaliteit en kennis. Alleen dan ver- dienen zij het keurmerk.

Het adres van Verdegem Wonen is Nieuwstraat 68 in Oostburg. Voor meer infor- matie zie de website Matras- senwijzer. Wereldkampioene Cross Triathlon Lindy van An- rooij uit Kapelle en zelf win- nares van de prijs in , maakte woensdagavond de genomineerden bekend van deze prijs voor jong Zeeuws sporttalent.

De winnaar zal op 26 april worden bekend gemaakt tijdens het Sport Gala in Zeeuws- Vlaanderen. Aansluitend gaf Wietse Beerens - win- naar van de Scheldebeker - een korte toelichting over de plannen voor het historisch zwemevenement de Scheldebeker dat de ko- mende drie jaar toewerkt naar een nieuwe oversteek van de Westerschelde in Uiteraard met een bijbehorende oorkonde, die werd overhandigd door be- stuurslid Jan Willem Siewe.

Wietse Beerens was de winnaar van de Schelde- beker Deze historische zwemtocht krijgt een ver- volg in In de tussenlig- gende jaren zal de Stichting jaarlijks lange zwemwed- strijden in het open water ondersteunen zodat er meer deelnemers komen en de bekendheid van Zeeland als provincie waar je moet zijn voor het zeezwemmen groeit.

Met de Scheldebeker wil het bestuur een evene- ment van internationale allure neerzetten voor Zee- land. Wietse Beerens zal zich als bekende zwemmer inzetten om deze ambitie uit te dragen.

De heropening van de toegangsweg wordt gevierd met een vier weken durende letterspaaractie. Men kan de waardebonnen inleveren in week 50 en De ultieme relaxplek, waar je tot ver in de herfst lekker beschut kunt genieten van je tuin. Laat je inspireren in één van onze ontdekkingscentra. Onze deskundige adviseurs informeren je graag over de vele mogelijkheden.

Zo maak je altijd de juiste keuzes die het beste passen bij jouw wensen. Creëer je eigen buitenparadijs met een Alkuplus terrasoverkapping Verkoop uw huis Direct Tel: Beste bod op uw huis! Oplevering van uw woning bepaalt u zelf!

Betrouwbaar, snel, discreet en alles via de notaris! Iedereen was feestelijk gekleed. De coverband Size Matters opende het optreden met een Bond- nummer.

Ie- dereen vond het geweldig. Het leverde een prachtbedrag op voor twee goede doelen in de regio. Alles was eraan gedaan om een echt VIP-sfeertje te creëren. En natuurlijk Spectre, de nieuwste James Bond. Keuze uit 2 verschillende rugkussens en diverse armleuningen. Kijk ook op pzc. Heb je last van chronische of acute klachten?

Klassieke homeopathie kan een oplossing bieden, bij kinderen en volwassenen. Zowel psychische, mentale als fysieke klachten kunnen verholpen worden. Tel 28 67 50 Patricia. De consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Centrum voor bewustwording en natuurlijke gezondheid www.

De Sluise heeft al jaren een pedicurepraktijk. Pedicure Marloes is recent van naam ver- anderd: Het is een gespe- cialiseerde praktijk voor voet- en houdings- zorg. Podozorg Sluis biedt voetzorg aan reuma- en diabetespatiënten. Voorts behan- delt Loes van Vooren likdoorns, eeltplek- ken, schimmelnagels en ingegroeide nagels. Dan biedt een nagelbeugel de oplossing. Vernieuwd Loes van Vooren heeft haar praktijk aan de Heilleweg 8 in Sluis volledig vernieuwd. Op haar nieuwe web- site www.

U kunt bij Podozorg Sluis voorts terecht voor speciaal op maat gemaakte podologi- sche zolen, ortheses ter correctie van pijn- lijke tenen , sport inlays voor mensen die meer willen halen uit hun sport en podo- slippers op maat.

De Oostburgse schoenhandelaar heeft daarmee een trouwe klantenkring weten op te bouwen in Zeeuws- Vlaanderen, de rest van Zeeland en België. Henk Fenijn weet als geen ander hoe belang- rijk goed passend schoeisel is.

De juiste maat is cruciaal, benadrukt hij. Daarbij let Henk Fenijn niet enkel op de lengtemaat, maar ook op de breedtemaat. Die is immers net zo belangrijk. De kinder- maten beginnen bij 18 42 is de grootste kin- dermaat. Dat gebeurt bij Henk Fenijn Passende Schoenmode met een kennersoog. Hij en zijn vakkundig team nemen er altijd de tijd voor. Dat een comfortabele schoen modieus kan zijn bewijst de collectie voor hem en haar bij Henk Fenijn Passende Schoenmode.

De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van Loes van Vooren aan het werk in haar ver- nieuwde praktijk. Op 1 september is Rosita van Geerdaele gestart als Sensi-the- rapeute. Een tijd waarin veel mensen zichzelf voorbijlopen, één of meer allergieën hebben en het aan- tal problemen rond hoog gevoel ig heid nog steeds toeneemt.

De Sensi-therapeut bekijkt de mens als geheel: Twee tot vier behandelingen zijn doorgaans voldoende, aldus Rosita, die benadrukt dat de therapie nooit het be- zoek aan een arts mag ver- vangen! De Sensi-therapeut maakt gebruik van een biosensor. Hierdoor werkt de therapie ge- ruime tijd door. Op de web- site www. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Clean 9. Her- kent u zich in deze klachten: Drie stappen Het programma is opge- bouwd uit drie stappen die eenvoudig te volgen zijn. Je maakt een vliegende start op weg naar een gezondere en slan- kere versie van jezelf.

Opge- hoopte voedingsresten in het maagdarmstelsel en visce- raal vet worden opgeruimd. Je zult gegarandeerd gemotiveerd raken om je lichaam voor- goed te veranderen. In stap drie brengen we je naar een nog hoger level. Je zult jezelf niet al- leen strakker maar ook beter in je vel voelen. Look better, feel better! Neem vrijblijvend contact op met Katrien De Croock, of via katrien.

Sensi-therapeut Rosita van Geersdaele. Schrijf u nu in! Onze La Colline Specialiste geeft een geheel op uw huid afgestemde korte maar zeer intensieve gelaatsverzorging met compleet verzorgingsadvies. Schrijf u in via info angeliquebeautycare. Vorig jaar oktober opende ze aan de Axelsestraat in Terneuzen kapsalon Vanja.

De van oorsprong Kro- atische werkte in Zagreb ja- renlang in de trendy salon van Jacques Dessange, een klinkende naam in de inter- nationale kapperswereld. De salon aan de Axelse- straat oogt eigentijds. Er wordt gewerkt met pro- ducten van het bekende Franse merk Eugene Perma. Afgelopen voorjaar kwam er een tweede merk bij: Dit merk is gespecialiseerd in luxe haarverzorgingsproducten. In augustus introduceerde Vanja Olaplex.

Het verbindt verbroken zwavel- bruggen weer met elkaar. Het directe resultaat is sterk, veerkrachtig en glanzend haar. Olaplex kan gebruikt worden bij ontkleuringen, balayages, highlights, nor- male kleuringen en toners, extensions, permanenten, voor keratinebehandelin- gen en als aparte behande- ling bij extreem beschadigd haar.

Vanja verkoopt van de ver- schillende merken ook pro- ducten voor thuisgebruik. Zondag en maandag is de salon gesloten. U kunt reserveren via Maar verschillende functies en activiteiten gaan door onder verantwoordelijkheid van andere organisaties.

DeafgelopenjarenheeftKlaverbladZeelandzichsamenmetveelmensenenorganisaties in Zeeland sterk gemaakt voor mensen die zijn aangewezen op zorg en ondersteuning. Wij bedanken iedereen voor deze inzet en samenwerking. Wij wensen ieder een goede toekomst maar beseffen ook dat er op sommige terreinen nog veel moet gebeuren. Sommige van onze functies gaan in gewoondoormaar dan via andere organisaties.

Misschien dat u hier gebruik van maakt of wilt gaan maken. Sensoor Mensen in Zeeland kunnen ook in anoniem bellen, 24 uur per dag, zeven dagen per week. De nummers veranderen niet: Mailen of chatten kan ook: Neem hiervoor contact op met - of mail naar info akj. Een contactformulier invullen kan ook op www. Onafhankelijke Cliëntondersteuner Wet langdurige zorg Mensen in Zeeland kunnen ook in een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuner Wet langdurige zorg oco wlz.

Neem hiervoor contact op met - Adviespunt Zorgbelang Mensen in Zeeland kunnen ook in een beroep doen op het Adviespunt Zorgbelang. Kijk voor meer informatie op www. Ook deze blijven in actief in Zeeland. Contactgegevens vindt u op www. Ook in kunt u een beroep blijven doen op enkele provinciale platforms die zich inzetten voor de Zeeuwse samenleving. Bij de coaching c. Lilian Bakels, directeur van 4YOU: Het gaat altijd om maatwerk. Lilian voegt daar aan toe: Men is in het bezit van een AGB-code waardoor de kosten van coaching deels worden vergoed door een groot aantal zorgverzeke- raars.

Men heeft geen verwijzing no- dig. Andere hulpverleners verwijzen overigens wel door naar ons. Het zijn workshops onder andere over pestgedrag en faalangst. Ze kunnen worden gegeven op scholen. Donderdag 26 november van De opleiding start begin januari. Zin om even te ontsnappen aan de drukte van alledag? Woensdag 25 november is er een meditatieavond in Biervliet U dient zich daarvoor wel aan te melden. Dat kan via 4youtena hetnet. Meer weten over coaching, hulpverlening en het trai- ningsaanbod individueel en voor bedrijven , kijk op www.

U kunt ook bellen naar Eva de Vries uit het buurtschap Hoek van de Dijk bij Zaamslag coacht geen paarden maar mensen. Dit doet ze met be- hulp van haar trouwe viervoeter Twixi. In België, bij Syntra, volgde Eva de Vries een gespecialiseerde opleiding voor coach.

Een sessie, die los kan worden geboekt, uiter- aard zijn vervolgsessies mogelijk, kan zeer verhelderend werken. Het paard ziet en voelt onmiddellijk wat hij aan de ander heeft. Ik nodig mensen uit naar me toe te komen als ze nieuwsgierig zijn naar wat coachen met paarden voor hen kan betekenen.

Het telefoonnummer is Lilian Bakels voor en Ellen Min- derhoud. Eva de Vries en haar paard Twixi. Men kan in de praktijk van Dian Lammens, gevestigd aan de Emmaustraat 22 in IJzen- dijke, terecht met de volgende klachten: Training Mindfulness Dian is tevens erkend Mindfulnesstrainer. Op maandagavond 11 en dinsdagmiddag 12 januari start ze nieuwe mindfulness- trainingen. Dit gaat vaak gepaard met stress en negatieve gevoelens en gedachten.

Compassietraining De compassie-training, die start op dinsdag 15 maart, is een vervolg op de mindful- ness-training. In deze acht weken durende groepstraining leer je de kernprincipes en oefeningen die je in staat stellen om met vriendelijkheid, zorg en begrip voor jezelf en anderen te reageren op moeilijke situa- ties in het leven. Voor aanmelding en meer informatie kun je bellen naar Mailen kan ook, en wel naar dianlammens zeelandnet.

Dus ook in Zeeuws- Vlaanderen. Het aan- bod aan hulp, diensten en zorg is breed. Maar altijd is de vraag van cliënten doorslag- gevend. Hun wensen, voorkeuren en verhalen leggen gewicht in de schaal. Dat maakt de zorg vertrouwd, per- soonlijk, kleinschalig. Dicht bij huis en dicht bij mensen. Daarom trakteren we je graag op héél veel feestelijk voordeel. Wil je meer warmte in huis voor de winterse maanden?

Een stijlvol cadeautje voor Sinterklaas of Kerst? Een fantastisch gedekte familietafel? Bij Goossens helpen we je met liefde verder Eetkamerstoel Sturdy, met hand ingewassen outdoor leder en robuust metalen frame, nu ,- Eetkamertafel Bole, x cm in eiken naturel en metalen kruisonderstel, normaal 1.

Vlak normaal vanaf 2. Onder leiding van de coach werk je niet enkel aan je gedrag, ook je licha- melijke gezondheid telt bij het welbevinden. Gino de Gruyter is sinds na een driejarige oplei- ding gediplomeerd Master Life Coach. Verder is iedereen welkom met welke vraag dan ook. Voor mensen die op afstand wonen of om een of andere reden het huis niet kunnen verlaten is er Online-Coa- ching.

Doelen stellen Angst is een natuurlijke, gezonde reactie die ons be- schermt. Krijgt de angst emotie de overhand kan dit problematisch worden. Angstgevoelens kun je be- heersbaar houden. Via ver- schillende technieken leert men in kleine stapjes om de angst te overwinnen. Gino De Gruyter behandelt te- vens hyperventilatieklach- ten. Gino De Gruyter biedt voorts groepswork- shops aan om sterker in het leven te staan.

Meditatie- technieken spelen daarin een belangrijke rol. De coachmethodiek fx- CARE is nieuw. Het is een combinatie van fysieke k ickbok s oefen i ngen, waarbij gebruik gemaakt wordt van een speciaal stootkussen, en mentale coaching. Een speelse ma- nier om je beter te voelen. De methodiek is geschikt voor zowel jong als oud. Gino De Gruyter heeft in Terneuzen een coachings- ruimte aan huis en kan daarnaast beschikken over een ruimte in Philippine voor groepsworkshops.

Men kan ook bellen naar Spirit and Destiny Coaching Je kan veranderen, ik kan je daarbij helpen. Stress, hyperventilatie, angst, depressie Een doel vinden en behalen. Samen gaan we ervoor! Laan van Othene 24 - Terneuzen - 06 43 46 26 26 www. Moeders voor Moeders zamelt urine in van zwangere vrouwen.

Hieruit wordt het hCG-hormoon gehaald, dat wordt verwerkt in geneesmiddelen voor vruchtbaarheids- behandelingen. Dat hoeft vanaf 2 november niet meer. Vanaf dan halen we voortaan overal in Nederland wekelijks de urine bij de deel- neemsters thuis op. Bij mijn eerste zwangerschap vond ik het na een tijdje best zwaar worden om zelf met de kratjes heen en weer te rijden. Ik ben nu net zwanger van de tweede en ik kijk ernaar uit om straks de kratjes gewoon buiten klaar te kunnen zetten als ik naar mijn werk ga.

Dat maakt het voor mij gemakkelijker ommee te doen! We komen bij je langs in een neutrale bestelbus. Ben je niet thuis, dan kun je de kratjes op een afgesproken plek verbergen. Een ander adres opgeven mag ook. Als je nog vragen hebt kun je gratis bellen met Moeders voor Moeders: Of kijk op www. Vanaf 2 november haalt Moeders voor Moeders overal in Nederland bij de deelneem- sters thuis de urine op. Zelf de kratjes naar een verzamelpunt brengen hoeft dan niet meer.

Aandacht voor je toekomst of Of gewoon Of? Bij verhuizen is álles leuker dan het regelen van je opstalverzekering. En dat snappen we bij Aegon heel goed. Daarom helpen we je. Haarmanweg 16 Terneuzen, of kijk op aegon. Wist je dat we al een hele tijd buren zijn? Jij woont in Zeeland en wij al ruim tien jaar in Noord-Brabant.

We vonden het dus wel tijd om onszelf voor te stellen… Wij zijn energiedirect. Zo simpel is het. Je krijgt van ons altijd een laag energietarief. Want je weet wat ze zeggen: Met deze complete DVD box her beleeft u de avonturen van deze acrobaat en gekke clown. Te leuk voor jong en stiekem ook voor oud! Sommige dromen moe- ten soms wachten. Nu vindt Marian Maenhaut uit Bres- kens de tijd gekomen om die hartenwens alsnog te realiseren. Onlangs opende ze aan huis Ghistelkerke BeautyLounge Marian.

Ze combineert de salon met een andere job: Ik werk immers op afspraak. Naast theorie zat er ook veel praktijk in. Sfeervolle salon De kleine salon oogt warm: Marian vindt sfeer heel be- langrijk. BeautyLounge Marian biedt drie verschillende gezichts- behandelingen aan.

Ze heeft ook een anti-aging behandeling X-Mineral. De Xmi- nerals-lijn bestaat uit syner- getische producten op basis van Dode Zeemineralen, welke zijn gecombineerd en verrijkt met natuurlijke, aro- matische plantenextracten.

De formules bevatten tevens geavanceerde anti-aging werkstoffen. De producten worden in de salon ook los verkocht. Problemen met een on- zuivere huid of acne? Ook daarvoor heeft Marian Mae- nhaut een aangepaste be- handeling. Een feestje of een andere ge- legenheid?

Karaja is de make-up voor de moderne, trendy vrouw van nu! Kara- ja is hypoallergeen en dier- proefvrij. Ik kan de make-up bij u aanbrengen en u kunt de make-up ook kopen in mijn salon. Marian Maenhaut in haar schoonheidssalon. Aansluitend maken de Sint en zijn Pieten, waaronder vier acrobaatpieten, een deejay- en liedjespiet, een rondgang door het centrum. Daar begint rond Aan het eind van de show, rond De intocht wordt georganiseerd en bekostigd door de Oostburgse ondernemers Vereniging Business Collec- tief Eenhoornstad.

Aansluitend rijdt de Goedheiligman met paard en koets, ver- gezeld door talrijke Pieten, de kinderen en ouders, naar het Spuiplein. Je kan natuurlijk ook op de foto met Sinterklaas, Ho- ward de Knuffelleeuw of je favoPiet. Het wordt zon- der twijfel een geweldige middag. Deze keer worden tekenin- gen van Gijs Scholten uit Arnhem tentoongesteld. Gijs is onlangs afgestudeerd aan kunstacademie Sint Joost in Breda.

Hij toont in de Raads- kelder een aantal uitzonder- lijke portretten op zeer groot formaat. Het werk blijft te be- zichtigen tot en met zondag 7 februari. Voor meer info zie www. Op don- derdagavond 26 november is iedereen vanaf Heb je nog nooit gedamd? Je hebt de spelregels snel onder de knie. Mis dan de opvoering van het toneelstuk Ven- toux op vrijdag 13 november om Ook voor niet wielerliefhebbers is Ventoux zeer genietbaar. De toneelvoorstelling, in regie van George van Houts, is een ontroe- rend, hilarisch en scherp portret van een generatie en tegelijkertijd een zoektocht naar de consequenties van bepaalde keuzes.

Wanneer oude vrienden terugkeren in het leven van Bart wordt hij herinnerd aan de zomer van De zomer van de hopeloze liefde voor de mooie Laura, van het verraad en van de dood door schuld op de Mont Ventoux. Wat is er 30 jaar geleden gebeurd? Ventoux is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Bert Wagendorp. De dansvoorstelling is geschikt voor kinderen van 6 jaar en ouder. Je zweet, maar hebt het koud. Je ziet jezelf, deels mens, deels machine.

En langzaam lijk je alle controle te verliezen. Technologie maakt ons steeds sneller, sterker, mooier en slimmer. Maar kunnen wij wel omgaan met zoveel macht? De productie Blue Tech- nology van choreograaf David Middendorp, woensdag 18 november om Choreograaf David Middendorp laat dans en techniek op magische wijze versmelten.

Hij dompelt je onder in het spanningsveld tussen mens en zijn moderne omgeving. Blue Technology is een intense dansvoor- stelling vol spanning en fantasie, schitte- rende projecties en muziek van onder meer Radiohead en Nina Simone. Choreograaf David Middendorp geeft om Wilt u er bij zijn? Woensdag 18 november De perfecte afwerking staat garant voor jarenlang genieten.

Maar Jori zitmeubelen moet je niet zien, die moet je ervaren. Kom dus gerust langs om even heerlijk te relaxen bij BinnenUit Meubelen. Spetterende 1e en 2e Kerstdag met live muziek Eet- en Dansfestijn Kerstbrunch Heerlijk uitgebreide brunch 1e en 2e kerstdag van Reserveer tijdig om teleurstelling te voorkomen Oma, mag ik mijn pop terug? De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. De productie maakt op humoristische wijze een grote men- sen probleem, de ziekte van Alzheimer, begrijpbaar voor kinderen.

Er zijn zoveel dingen die we niet mogen vergeten, maar wat als oma het allemaal niet meer kan onthouden? Dat ze haar eigen naam niet meer weet, of dat ze is vergeten dat ze je oma is? Grappig en ontroerend Oma, mag ik mijn pop terug? Elke zondag gaat Fien bij oma op visite. Fien ziet dat haar oma ouder wordt, maar zich steeds meer als een kind gedraagt. Als Fien tijdens een bezoek haar pop bij oma op schoot zet, wil ze de pop niet meer loslaten.

Dit boek is net als deze voorstelling geschreven door Mark Haayema. Het Zwolse gezelschap Theater Gnaffel maakt al meer dan 25 jaar voorstellingen waarin mensgrote poppen op magi- sche wijze tot leven komen. Voorstellingen die eigenzinnig en verrassend zijn, vol hartstocht en humor. Artistiek leider Elout Hol ontving in de Gouden Krekel voor zijn oeu- vre. Kaarten kosten 10 euro. Woensdag 11 november Clinge, Malpertuus: Hulst, café De Jonkheer: Schrijvers Charles den Tex en Anneloes Timmerije, Sint Jansteen, De Warande: Donderdag 12 november Hulst: Jaarver- gadering wijkraad Hulst- Zuid, Visio, expertisecentrum voor blinden en slechtzien- de mensen, Vrijdag 13 november Clinge, Malpertuus: Zaterdag 14 november Hulst, Reynaertland: Zondag 15 november Hulst: Maandag 16 november Hulst: Dinsdag 17 november Hulst, De Lieve: Woensdag 18 november Kloosterzande: Donderdag 19 november Hulst:

...


De erotische masseuse laat u genieten van een zalige erotische massage en vervult uw fantasieën. De erotische masseuses in Maastricht kennen alle kneepjes van het vak en weten precies hoe ze u kunnen laten genieten. Een erotische Body to Body massage met water of olie is een opwindende ervaring. Of kiest u voor een opwindende Thaise massage? Een Nuru massage is een sensuele massage waarbij glijden en gladde lichamen centraal staan.

Kiest u voor een Tantra massage, dan gaat u een zinnenprikkelende sensuele ervaring tegemoet, die u niet snel zult vergeten. Welke erotische massage kiest u in Maastricht? In onze erotische massagesalon in Maastricht staan de erotische masseuses klaar om u te verwennen met de erotische massage van uw keuze.

U kunt kiezen uit verschillende erotische massages. Wat vindt u fijn? Een erotische massage die stevig en pikant is, of een sensuele, gevoelige erotische massage? Misschien kiest u voor een intense Tantra massage, of voor een spannende Bondage massage? Wilt u alvast meer weten over de erotische massages bij onze massagesalon in Maastricht, lees dan de info hieronder:.

Een van de andere erotische massages in Maastricht: Erotische masseuse in Maastricht De erotische masseuses van de massagesalon in Maastricht zijn prachtige sensuele dames, die u laten genieten van een sensuele massage waarbij uw erotische fantasieën worden vervuld. Massagesalon in Maastricht en diverse andere locaties MassageWereld heeft elf erotische massagesalons. Er is dus altijd een erotische massagesalon voor erotische massages in uw buurt…Bezoek onze massagesalon in Maastricht , of bezoek een van onze andere massagesalons in Mönchengladbach bij Roermond , Nijmegen , Antwerpen ,  Den Haag ,  Heerlen , Den Bosch , Weert , Eindhoven of Soest bij Utrecht.

De Nieuwe Wildernis was nog niet eens uit toen er al camera s werden geplaatst voor een tweede bioscoopfilm over de Nederlandse natuur: Het zijn de opvolgers van het edelhert, de vos en de ijsvogel, de sterren van de vorige film. Het is weer eens wat anders dan pakweg Ryan Gosling, Linda de Mol of Angelina Jolie, maar in de bioscoop doen ze het minstens zo goed.

De Nieuwe Wildernis was met bezoekers een hit van jewelste. Onder de bioscoopgangers veel jeugd de film maakte deel uit van een educatief project en plussers. Sommigen van hen waren al dertig jaar niet in de bioscoop geweest, aldus Peter de Haan, publiciteitsmanager bij distributeur Dutch FilmWorks.

Het aantal bezoekers aan de Oostvaardersplassen, het natuurgebied in de buurt van Lelystad waar De Nieuwe Wildernis werd opgenomen, vervijfvoudigde als gevolg van het succes. Opnieuw werd een groot team van cameramensen onder hen specialisten uit Groot-Brittannië die ook aan natuurfilms voor de BBC werkten , geluidstechnici en natuurspecialisten geformeerd. Een van de natuurspecialisten is boswachter Jacques van der Neut, die de makers van Holland Natuur in de Delta wegwijs maakte in de Biesbosch, zijn werkgebied.

Hij nam ze bijvoorbeeld mee naar plekken waar de bevers zich geregeld ophouden. Je moet veel geduld maar ook een klein beetje geluk hebben, zegt hij. En dat laatste hadden ze soms: Parende bevers, drie kwartier lang, en dat bij daglicht. We staan met de makers, journalisten, boswachters en bioscoopexploitanten op een boot die ons mee De Biesbosch, een natuurgebied op de grens van Zuid-Holland en Brabant, inneemt.

Van der Neut tuurt rond. De kans dat we vanmiddag een zeearend zien is best groot. Vanochtend zijn ze niet op zoek geweest naar voedsel omdat het regende en ze een hekel hebben aan vliegen met een nat verenpak. Nu de zon schijnt drogen ze op en gaan ze er alsnog op uit. De zeearend vanwege zijn spanwijdte van liefst drie meter volgens producent Ton Okkerse ook wel de vliegende deur genoemd is de grote trots van de Biesbosch.

De prachtige roofvogels broeden er sinds Ze zijn niet uitgezet, maar hebben zich spontaan in het waterrijke natuurgebied gevestigd. Bij de vraag welk dier hij nog graag eens in zijn Biesbosch zou spotten beginnen de ogen van Van der Neut te glinsteren.

Binnen vier jaar, want dan ga ik met pensioen. Dat zou een geweldig cadeau zijn. Ondertussen hebben we, met uitzondering van een paar eenden, nog niets gezien tijdens ons vaartochtje door de Biesbosch. De cast heeft sterallures, aldus een meevarende bioscoopexploitant. Holland Natuur In De Delta regie: Mark Verkerk draait vanaf 21 september in de bioscoop.

Die vraag levert tijdens gesprekken tussen journalisten en sterren altijd een interessant spanningsveld op. Als de geïnterviewde zich op zijn of haar gemak voelt, zal deze sneller geneigd zijn uitspraken te doen die nog nooit eerder zijn opgeschreven. Maar dan moet het vertrouwen er wel zijn dat de scribent van dienst die quotes niet te kort door de bocht opschrijft.

Of dat die ene zin je niet de rest van je leven wordt nagedragen. Als ik iets zeg over doorbreken in het buitenland, komt het weer in die stomme knipselmap terecht, stelde Georgina Verbaan van de week in de Volkskrant. Krijg ik over vijf jaar weer de opmerking dat het mooi allemaal niet gelukt is, dat buitenlandplannetje. Bovendien kunnen ook sterren wel eens hun dag niet hebben. Zelden iemand zo verveeld zien kijken als Isabelle Huppert op het festival van Cannes tijdens de persbijeenkomst van dodekinderendrama Valley of Love.

De Franse vedette leek even op te bloeien bij een vraag over haar samenwerking met onze Verhoeven, maar het bleek toch nog te vroeg om daarover te praten. Al waren de opnames en haar regisseur natuurlijk wonderful een stopwoordje dat acteurs gebruiken als ze geen zin hebben om ergens over te praten en verder moesten we maar terugkomen als de film eindelijk klaar was.

Het is misschien niet leuk om elke keer weer aan de tand gevoeld te worden. Maar het hoort wel een beetje bij je werk als ster om een nieuw product aan de man te brengen. Het noodlot heeft jullie samengebracht: De meest gewaardeerde ster op het festival van Cannes was dit jaar Michael Caine, die ondanks zes decennia aan interviews op de teller elk gesprek openheid en humor met zich meebracht alsof het zijn eerste was.

Ieder woord uit zijn mond was een pareltje - of het nou ging over zijn carrière samen een film maken is alsof je op een slagveld staat: Fury Road Mad Max Tom Hardy is ervan overtuigd dat hij alleen kan overleven als hij in zijn eentje opereert. Toch komt hij in contact met een groep die door het Wasteland trekt.

Bel met de afdeling Recruitment van DMG: Gewoon voor iedereen Leasebus met alle benodigde materialen; Secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenregeling, personeelskortingen in onze winkels keukens, meubelen én sanitair ; Een leuk team met enthousiaste collega s. Fa helpt bij alle probl.

Diabita, helpt alle probl. Zet uw advertentie in een kader via speurdersindekrant. Beter beschermd, minder belasting, ook bij dreigend faillissement. Geen DGA salaris en anoniem aandeelhouderschap mogelijk. Gay Dating 20 cpm direct seks Bel: Puzzels Beeldchatten, webcammen of meekijken?

Typisch Nederlands weer en het gevolg daarvan! Kipsalade met karnemelkdressing Voor 4 personen Bereidingstijd: Zet een pan op hoog vuur met het water en de suiker en breng aan de kook. Leg de citroenschijfjes in een hittebestendige kom. Giet de siroop, zodra de suiker is opgelost en de siroop 1 minuut heeft gekookt, over de citroen. Zet tot gebruik opzij om af te koelen. Trek de huid van de kippenborsten.

Leg de stukken huid op een met bakpapier beklede bakplaat, bestrooi ze met zout en bak ze 30 minuten in de oven, tot ze goudbruin en knapperig zijn. Haal ze uit de oven en leg ze op een stuk keukenpapier.

Snijd ze in kleine stukjes. Verhit ondertussen een grillpan op hoog vuur. Snijd de kippenborsten in vlinders, door ze op een snijplank te leggen en met een scherp mes horizontaal in te snijden, beginnend bij de meest rechte kant.

Snijd de kip niet hele- maal door, maar laat de rand zitten, zodat je hem als een boek open kunt klappen. Leg de kip op een bord en pak 2 stukken plasticfolie, die 3 keer groter zijn dan een opengeklapte filet. Leg een stuk folie op de snijplank, leg hier een filet op en bedek die met het tweede stuk folie. Geef de kip met een deegroller van katoen tot hij overal ongeveer 0,5 cm dik is.

Doe dit ook voor de andere filet. Haal de kip tussen de folie vandaan, besmeer beide kanten met dijonmosterd, besprenkel met olie en bestrooi met zout. Leg een filet in de rokende grillpan en bak 2 minuten aan elke kant. Bak de kip in 2 porties. Haal de kip uit de pan en laat 5 minuten rusten.

Snijd het vlees in reepjes. Meng de karnemelk, knoflook en ansjovis met een staafmixer of in een keukenmachine. Maak met een dunschiller linten van de lange stengels bleekselderij.

Verdeel de ijsbergsla over 4 kommen. Leg de reepjes kip, de komkommer en de selderij erop en schenk de karnemelkdressing erover. Bestrooi met de krokante kippenhuid, bieslook, kappertjes en een deel van de uitgelekte gekonfijte citroenschijfjes. Download de Scoopshot-app op je mobiele telefoon en verdien geld met je foto s. Even boodscha pjes doen. Ze maakte deze foto in het parkje in Sterrenbuurt Berkel en Rodenrijs.

De foto werd gemaakt door Karin van Bijlevelt. Je bent dan ook uitermate tevreden en voor het eerst in tijden weer optimistisch gestemd over de afloop van je project. Succes verzekerd zou je denken. Maar jij moet het nog wel even doen en dat kan een probleem zijn. Daar zul jij jezelf uiteindelijk ook niet prettig bij voelen. Het is verstandig om tijdig openheid van zaken te geven en gewoon eerlijk te zijn.

Je ontmoet nieuwe interessante mensen en de kans op een onverwachte romance is groot. Heb jij al een relatie dan kun jij je partner met andere ogen gaan bekijken.

Daardoor kan men maar zeer moeilijk met jou in contact komen. Snij jij je daarmee niet zelf in de vingers? Zet voor een goede vriend de deur eens op een kiertje.

Maar wat vind jij daar morgen van? Zorg dat je geen spijt krijgt van onbesuisde acties. Daar kun je slecht tegen. Toch moet je binnen de grenzen blijven en liever proberen de grenzen te verleggen, dan er stiekem overheen te gaan.

Laat je niks in de weg leggen. Die creativiteit moet eruit, daar voel jij je goed bij en de mensen om je heen ook. Daardoor kun je op het juiste moment, op de juiste persoon, de juiste indruk maken.

En dat is juist wat je wilde. Kan het nog mooier vandaag? Als je geliefde toch een aanmerking heeft, flip dan niet meteen. Zie het als opbouwende kritiek voor de relatie. Je realiseert je dat opeens en dat stemt je een beetje nadenkend. Geeft toch niets, je wordt gewoon volwassen. Je doet er verstandig aan om toch te gaan. De teleurstelling bij de andere partij zal anders onevenredig groot zijn. Meer horoscopen vind je op.

De aanvaller stond met zijn broek naar beneden en liet zijn billen masseren door de fysio. Titelkoorts Als warme broodjes Louis van Gaal heeft de titelkoorts bij de supporters van Manchester United nu al flink aangewakkerd: Hoewel United dit seizoen op zeventien punten van kampioen Chelsea als vierde eindigde, is iedereen het er bij de club over eens dat ze volgend seizoen de titel kunnen pakken.

Een van de opvallende weetjes die Het Laatste Nieuws opduikelde: Bij de FBI is dat bericht vast ook met veel aandacht gelezen. Volgens The Mirror is dit het nieuwe shirt van Manchester United. De club van Louis van Gaal stapt volgend seizoen over van Nike naar adidas. Federer naar huis Kansloos. Het Zwitserse onderonsje ging met groots machtsvertoon naar Wawrinka: De landgenoten stonden voor de negentiende keer tegenover elkaar, maar het is pas de derde keer dat Wawrinka wint.

Toch niet onsc Schoonmaak. Zelfs Sepp Blatter voelde dat de adem in zijn nek te heet werd. Dus trok hij gisteren alsnog de conclusie die de rest van de wereld al had getrokken: Roland Garros VI houdt tegenwoordig erg van voorpaginawissels. Zou Sepp Blatter dan toch? Nee, een van zijn stromannen zal wel weer met vage teksten de nieuwste beschuldigingen van corruptie proberen te weerleggen of in iemand anders zijn schoenen schuiven. Sinds de herverkiezing van de Zwitser afgelopen vrijdag ge- loofde bijna niemand meer in zijn val.

Maar op het moment dat in de perszaal te Zürich het naambordje van de FIFA-voorzitter verscheen, ontplofte Twitter zowat. Blatter gaat een persconferentie geven! Dat kan toch maar een ding beteken? De wereldvoetbalbond hield het spannend, want op een gegeven moment werd zijn naambordje weer verwijderd.

Niet veel later nam de jarige leidsman toch echt plaats achter het kateder in het zaaltje, waar slechts een handje journalisten zat. Vier dagen na zijn herverkiezing sprak Blatter de woorden waar het grootste deel van de voetbalwereld al járen op wacht: Met een gezicht als een oorwurm stak hij zijn verhaal af.

Een groot contrast met afgelopen vrijdag, toen hij nog met een grote glimlach en gebalde vuisten een feestje op het podium vierde. Let s go FIFA! Let s go FIFA, jubelde hij het toen uit. Het was de Blatter die we zo goed kennen; het gevoel van onaantastbaarheid droop ervan af.

Blatter bleef er heilig in geloven in dat hij onschendbaar was. Dat hij de zonnekoning kon blijven zo lang hij en alleen hij dat wenste. Maar blijkbaar werd het hem gisteren toch te heet onder de voeten.

Nog geen uur later dook er een brief op waarin duidelijk werd dat hij er wel degelijk iets mee te maken had. Het moet voor Blatter hét signaal zijn geweest dat zijn situatie niet meer te redden viel. Dat er binnen de kortse keren ook bewijzen tegen hém zouden opduiken. Dus verloste hij even voor Dit is een dag waar we naar uit hebben gekeken en waar we de laatste tijd voor hebben gestreden, reageerde de KNVB via een woordvoerder verheugd. We hopen dat er nu een voorzitter zal komen die echt hervormingen gaat door-.

Chiellini van Juve denkt dat Suárez volwassen is geworden In de aanloop naar de finale van de Champions League tussen Barcelona en Juventus nemen de Italiaanse media Luis Suárez op de korrel. Zijn beruchte verleden blijft de heetgebakerde spits van de Spaanse kampioen achtervolgen.

Suárez beet Giorgio Chiellini vorig jaar tijdens het WK in zijn schouder. De FIFA schorste hem op basis van videobeelden voor vier maanden en negen interlands. Overdreven, reageerde de Italiaanse verdediger grootmoedig. Voor mij is het incident nu geen punt meer. Wat gebeurd is, is gebeurd. Wat mij betreft, is het een gesloten boek Giorgio Chiellini Speler Juventus ben ervan overtuigd dat hij er meer volwassen door is geworden. Wat mij betreft, is het een gesloten boek. Oranje Vos schuift haar doelen aan de kant Vlaar en De Vrij trainen nog apart Marianne Vos richt zich de komende tijd geheel op het herstel van de blessures die ze in het eerste deel van het seizoen opliep.

Haar ploeg Rabo-Liv meldde gisteren dat Vos haar doelen voor de rest van het jaar aan de kant heeft geschoven. Afgelopen winter speelde bij Vos tijdens de wereldbeker veldrijden een blessure op aan haar linker hamstring. Ze verloor daardoor op het WK in Tabor haar wereldtitel, en besloot haar veldritseizoen voortijdig te staken. Daarna brak ze tijdens een mountainbikewedstrijd in april een rib. De Vrij meldde zich even op het trainingsveld maar deed slechts enkele loopoefeningen.

Vlaar trainde in een sportzaal van het spelershotel. De Vrij arriveerde pas maandagavond laat in het trainingskamp van Oranje. Vlaar speelde zaterdag nog de Engelse bekerfinale met Aston Villa.

De oud-verdediger van AZ en Feyenoord werd het afgelopen seizoen geplaagd door veel blessureleed. Daarom is Guus Hiddink voorzichtig met hem.

AN P 2 Suarez komt als Jaws al zijn vijanden tegen. Uiteraard neemt hij geregeld een hapje. Dit is heel goed nieuws voor ons. Het is nog niet duidelijk of Van Praag zich opnieuw verkiesbaar gaat stellen. Daar zal ik praten met andere betrokkenen. Dan ga ik me beraden op mijn plannen. Blatter kondigde tijdens zijn statement een buitengewoon congres aan van de FIFA, waarop zijn opvolger wordt gekozen. Volgens de reglementen moeten er minimaal vier maanden zitten tussen de verkiezingen van vrijdag en de nieuwe stemming.

Domenico Scala, de voorzitter van het verkiezingscomité, zei dat de nieuwe verkiezingen tussen december en maart worden gehouden. There is a god after all! Zwiserse sportpers heeft het druk. Even samen 12 seconden stil Blatter houdt zo grip op keuze voor nieuwe kandidaat en alle eerdere kandidaten blijven altijd second best. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Hij stuurde mij een Goede reis, 0 Auteurs: Interview op zaterdag 16 mei, om Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar.

Dat had ik nooit gedacht en nog steeds kan ik het niet zo goed bevatten. Een gekke naam Rudsel?? Jims mond valt open van verbazing. Is dat een naam? Hij kijkt met grote ogen naar de jongen die naast hem zit. Ja, op Aruba is het een heel gewone naam, antwoordt de jongen.

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk R. Antoinette Martens Illustaties door: Botsing Jamiro kijkt door de ruit van de auto. Hij zit achter het stuur, maar hij let niet goed op de weg. Jamiro heeft geen rijbewijs. Hij heeft de auto gestolen. Don zit naast Jamiro. Hoort het bij een baan of bij werk zoeken?

Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis. Maatschappelijk werk alweer Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Hij vindt het altijd heel leuk op school. Maar vandaag weet hij het niet. Want ze krijgen een nieuwe meester. De Hemel op Aarde: Opdrachten om het adventsproject ook thuis te beleven. Met de stukjes in dit boekje kun je ook thuis als gezin verder gaan met het adventsproject De Hemel op Aarde. Dat is over twee dagen. Veilig in het verkeer "Welkom Jij woont nu in Nederland. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft.

Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Het zit door haar hele lijf. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar.

Take a look at my life 48 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom.

Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van. Je bent waarschijnlijk begonnen met Het VoedingsKompas vanuit het verlangen om iets te veranderen in je leven. Misschien wil je alleen maar méér energie, misschien wil je af van enkele lichamelijke klachten. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer.

Een afspraak maken Deze les gaat over een afspraak maken. Een afspraak met de dokter. U gaat naar de huisarts. Eerst moet u een afspraak maken. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor. Elke miskraam is anders deel 2 Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar.

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening.

Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,. Toespraak van minister Schippers tijdens het Depressiegala op 25 januari in Amsterdam Beste mensen, Hoe gaat het met u? Dat hoor je dan te zeggen. Ook als het niet zo is. Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land.

Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Je buren gaan op vakantie. Jij gaat voor hun poezen zorgen. Je weet niet wat de poezen moeten eten en hoe vaak ze moeten eten. Wat vraag je aan je buren? Ze is klaar met werken.

Het was een zware dag. Deze morgen werden er twee mannen binnen gebracht. Bij de huisarts Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met de huisarts. Vragen stellen aan de huisarts. Vragen van de huisarts. Opeens zien ze een heel rare man in oude kleren. Hij vraagt om een beetje geld voor eten. Natuurlijk schrikken de kinderen en denken ze aan. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis. Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond te wensen.

Vandaag zijn we hier niet toevallig in. Thema Gezondheid Lesbrief 1. Vragen van de huisarts beantwoorden. Hoofdstuk 1 De eerste dag op een nieuwe school met een nieuw begin Rosanne is een meisje niet te dik niet te dun met lang donker bruin haar een meisje net zoals alle andere meisjes. Ze heeft vroeger gewoon. Wanneer bent u met uw schrijfcarrière begonnen? Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets.

De toets heeft vijf delen. Inhoud Inleiding 7 deel 1 lees- en kijkbio Hoofdstuk 1 Verhalen vertellen 10 Hoofdstuk 2 Zelf verhalen vertellen 12 Hoofdstuk 3 Voorlezen 16 Hoofdstuk 4 Verhalen lezen 18 Hoofdstuk 5 Verhalen in boeken.

Maak samen een afscheidstijdschrift of jaarboek als blijvende herinnering. Naast het kamp en de musical kunnen de leerlingen. Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Wil jij minderen met social media? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt op social media. Deze week ben jij een politicus.

Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over. Niet omdat jij zo goed bent, je lijkt op de gewonde reiziger in het verhaal van Jezus, maar omdat God je heeft gemaakt.

Jim haalt zijn schouders op. Hij blijft tegen de bal schoppen. De bal knalt tegen. Van kop tot teen, Auteurs: Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me. De moeilijkste verkoop in je leven, is het verkopen van jezelf aan jezelf. Verkopen staat gelijk aan inkomen Iedere dag ben je bezig met verkopen je verkoopt aan; jezelf familieleden je omgeving je partner.

Maar ik bedenk me. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over. Blog 5 Blog Evert van Welie 7 Schrijver: Evert van Welie Coverontwerp: Dat is wat ik afgelopen week hoorde over een collega. Neem dan even contact met mij op: Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe. Take a look at my life 43 Verslaafd aan foto,s maken.

Ik ben in gevlucht uit Irak. Daar was Saddam Hoessein. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Exodus 17, - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking Machtig God, sterke Rots.

Saskia Dellevoet Op een regenachtige dag verveelde ik me. Zullen we naar de. Woont Laura in de stad of op het platteland? Hoe weet je dat? Woont Laura s oma al lang op de boerderij? Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde.

Met deze tips breng. Dia 1 Klanten vinden, klanten binden Adinda Keizer 9 jaar geleden zat ik net als jullie op de startersdag. Ik liep al rond met plannen en na de startersdag wist ik het zeker. Ik ging voor mezelf beginnen! Een leerling van Jezus vertelt 'walking sermon' langs kunstwerken Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Info Aanraken, knuffelen en meer Waar gaat het over 3 2.

Hoe noem jij dat? Mijn loverboy Verloren onschuld in makkelijke taal simone schoemaker 8 Het verhaal van Lisa De dag begint goed. Ik word wakker met een blij gevoel. Yes, ik ben jarig! A Schrijf het verbum in de best passende tijd en vorm, eventueel met een hulpverbum 1. Wat voor rare mensen waren dat daarstraks? Zodra we de film, zullen we je vertellen wat we ervan vonden. Krent kerstmis kan een mens tot inkeer brengen Door Ron Jansen Het stuk is geschikt voor minimaal 15 kinderen en maximaal voor een hele klas.

Het stuk is niet religieus getint en dus ook geschikt voor. Afval uit de ruimte Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet.

Naar Engeland Celien staart naar de horizon, die nauwelijks te zien is. De lucht en de zee hebben dezelfde grauwe kleur. Ze trekt haar jas dichter om zich heen. De boot is net vertrokken en vaart nog niet.

A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken Opdracht 1 bij 6.

Waar zoek je vacatures? In de krant, op internet of ergens anders? Ga je naar een. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden. Sammie en opa Het verhaal gaat over Sammie die samen met zijn opa allerlei avonturen beleeft. Door de weeks woont Sammie bij opa, zijn moeder is dan voor haar werk vaak op reis.

Wie zijn vader is weet. Werkblad Auteursrecht bij films Films en auteursrecht De bioscoopfilm is net afgelopen en je blijft nog even zitten om de aftiteling van de film te bekijken. Dat duurt lang zeg. Stomme trutten Kijk, die stomme trutjes zijn er weer.

Kelly wijst naar buiten. Sanne kijkt nieuwsgierig uit het raam. Voor het huis aan de overkant staan twee meisjes. Meisjes met blonde paardenstaartjes. Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.

Take a look at my life 12 Verslaafd aan foto,s maken. Thema 2 De Samenleving: Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. Ze belt naar een kinderdagverblijf.

Is er een plaats vrij? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je.

Stella van Lieshout Illustraties: Esther Gerritsen Dorst de geus De auteur ontving voor het schrijven van dit boek een werkbeurs van het Nederlands Letterenfonds Esther Gerritsen, Omslagillustratie en -ontwerp Berry van Gerwen isbn. A Gebruik de volgende voegwoorden: Trek je schoenen uit moeder heeft pas schoongemaakt.

Ik wilde gaan tennissen mijn vrienden vonden het te warm. Drink je koffie drink je. Opmerkingen klanten Vraag 9: Wat was uw algemene indruk van de veiligheid tijdens de rit? Indien onvoldoende of slecht, waarom? Zetten mij soms niet vast Zat niet vast, wild rijden, bumperkleven.

Ontdek de Bibliotheek Welkom in de bibliotheek. Je gaat op ontdekking in de bibliotheek. Hierbij doe je een onderzoek naar verschillende soorten media; zoals boeken, tijdschriften, video, audio etc. Gigant Google stort zich op reisinfo. Weergave met pagina beginnen:. Download "Gigant Google stort zich op reisinfo". Gerarda Driessen 8 maanden geleden Aantal bezoeken: Wat kan ik voor u doen? Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten.

Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Alsof daar buiten iets interessants te zien is. Zwart zwart zwart, lampje, zwart zwart zwart. De metro raast onder de stad door. Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk R.

Ze zit omgekeerd in haar stoel en kijkt door de achterruit. En wat doe jij? Katja en Udo in de schulden. Maatschappelijk werk alweer Maatschappelijk werk alweer Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Wat gaan we doen? Veilig in het verkeer. U woont nu Nadere informatie. We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet.

De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar Nadere informatie. Take a look at my life 48 Take a look at my life 48 Verslaafd aan foto,s maken. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van Nadere informatie.

Ga eens even bij jezelf na waarom je dit programma bent gaan volgen: Misschien wil je alleen maar méér energie, misschien wil je af van enkele lichamelijke klachten Nadere informatie. Thema Gezondheid Beginnerslessen http: Maar één ding is hetzelfde voor Nadere informatie. Elke miskraam is anders deel 2 Elke miskraam is anders deel 2 Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten.

In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar Nadere informatie. Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening Nadere informatie.

En ik heb ook nog eens een mooie, Nadere informatie. Toespraak van minister Schippers tijdens het Depressiegala op 25 januari in Amsterdam Toespraak van minister Schippers tijdens het Depressiegala op 25 januari in Amsterdam Beste mensen, Hoe gaat het met u? Onderstreep de pluralisvorm in de zin. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land.

Soms hierheen, soms Nadere informatie. LES 3 Ik leer Nederlands. Bij de huisarts http: Vragen van de huisarts Nadere informatie.

Natuurlijk schrikken de kinderen en denken ze aan Nadere informatie. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis Nadere informatie. Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond te wensen.

Vandaag zijn we hier niet toevallig in Nadere informatie. Bij de huisarts Thema Gezondheid Lesbrief 1. De eerste dag op een nieuwe school met een nieuw begin Hoofdstuk 1 De eerste dag op een nieuwe school met een nieuw begin Rosanne is een meisje niet te dik niet te dun met lang donker bruin haar een meisje net zoals alle andere meisjes.

Ze heeft vroeger gewoon Nadere informatie. Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Deze toets Nadere informatie. Tips voor op school 94 Inhoud Inleiding 7 deel 1 lees- en kijkbio Hoofdstuk 1 Verhalen vertellen 10 Hoofdstuk 2 Zelf verhalen vertellen 12 Hoofdstuk 3 Voorlezen 16 Hoofdstuk 4 Verhalen lezen 18 Hoofdstuk 5 Verhalen in boeken Nadere informatie.

Naast het kamp en de musical kunnen de leerlingen Nadere informatie. Lekker vochtig Nadere informatie. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over Nadere informatie. Mobiel bellen groepErotische massages den haag prive ontvangst den bosch


Een erotische massage die stevig en pikant is, of een sensuele, gevoelige erotische massage? Misschien kiest u voor een intense Tantra massage, of voor een spannende Bondage massage? Wilt u alvast meer weten over de erotische massages bij onze massagesalon in Maastricht, lees dan de info hieronder:. Een van de andere erotische massages in Maastricht: Erotische masseuse in Maastricht De erotische masseuses van de massagesalon in Maastricht zijn prachtige sensuele dames, die u laten genieten van een sensuele massage waarbij uw erotische fantasieën worden vervuld.

Massagesalon in Maastricht en diverse andere locaties MassageWereld heeft elf erotische massagesalons. Er is dus altijd een erotische massagesalon voor erotische massages in uw buurt…Bezoek onze massagesalon in Maastricht , of bezoek een van onze andere massagesalons in Mönchengladbach bij Roermond , Nijmegen , Antwerpen ,  Den Haag ,  Heerlen , Den Bosch , Weert , Eindhoven of Soest bij Utrecht.

De meest vervuilende voertuigen mogen er niet meer rijden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vanaf heden kunt u uw Tesla gratis laden via het oplaadpunt op de parkeerplaats van Heerlen of Soest. Van maandagochtend 7 tot maandagochtend 21 augustus is de Noorderbrug in Maastricht volledig afgesloten. Er is dus altijd een erotische massagesalon voor erotische massages in uw buurt…Bezoek onze massagesalon in Maastricht , of bezoek een van onze andere massagesalons in Mönchengladbach bij Roermond , Nijmegen , Den Haag ,  Antwerpen , Heerlen , Den Bosch , Weert , Eindhoven of Soest bij Utrecht.

Massage in Maastricht, de hoofdstad van Limburg. Breng een bezoekje aan een van onze masseuses en voor even bent u de ster van Maastricht. Reset directions Print directions.

Wilt u alvast meer weten over de erotische massages bij onze massagesalon in Maastricht, lees dan de info hieronder: Op dit moment zijn de onderstaande masseuses aanwezig in Maastricht: Met de auto naar Antwerpen?

Alleen Scandinaviërs, Russen, Belgen en Duitsers komen enigszins bij Nederlanders in de buurt, iets minder dan de helft van deze werknemers gaf aan op basis van geld een overstap te overwegen. We hebben het in Nederland zo goed voor elkaar, zegt internationaal recruiter Floor Nobel, vanuit Shenzen, China.

Hier in China heb je geld nodig om een mooi leven te kunnen leiden. In Nederland is dat veel minder het geval. Gezondheidszorg en onderwijs zijn voor iedereen goed geregeld. In China moet je daar heel hard voor knokken. En dan hebben we het dus niet over het geld. Wat we dan wel belangrijk vinden? Een nieuwe uitdaging, onszelf ontwikkelen en meer doorgroeimogelijkheden worden het meest genoemd als reden om nieuwe baan te accepteren.

Bus, tram en metro zijn voortaan overal even duur Prijsstijgingen voor kaartjes in het stad- en streekvervoer mogen vanaf nu niet te veel afwijken van de prijzen van vergelijkbaar ov. De Tweede Kamer heeft gisteren een wettelijk maximum voor prijsstijgingen in de bus, tram en metro ingesteld. SP-Kamerlid Farshad Bashir nam het initiatief voor de wetswijziging na enkele exorbitante prijsverhogingen.

Door de wetswijziging kan de landelijke overheid ingrijpen als de tarieven in een deel van het land sterk uit de pas lopen. Bashir meent dat door het landelijke toezicht op de prijskaartjes de kosten voorspel- Voorspelbaar Het is goed dat eindelijk een einde komt aan de gigantische prijsverhogingen in het stad- en streekvervoer.

Fa rs ha d B a s hir baar en het openbaar vervoer toegankelijker worden: Het is goed dat eindelijk een einde komt aan de gigantische prijsverhogingen in het stad- en streekvervoer. I couldn't be prouder!!! Caitlyn, you are beautiful!!!

Kloe Kardashian op Instagram Doden bij helicrash in Nepal Zeker vier mensen, onder wie een Nederlandse vrouw, zijn gisteren om het leven gekomen door een helikoptercrash in Nepal. Dat meldden de Nepalese autoriteiten. Het ging om een helikopter die een vlucht maakte met hulpverleners en hulpgoederen voor slachtoffers van de aardbeving.

Het toestel stortte neer in het district Sindhupalchok nadat het hulpgoederen had afgeleverd in de plaats Dolakha, aldus nieuwssite Ekantipur. Doe allemaal even mee. Handen omhoog wie er vóór graaiende bankiers is. Onze minister-president wilde afgelopen week gemakkelijk scoren met een uithaal naar de zakkenvullerij in de financiële sector.

Natuurlijk luister ik, net als de rest van Nederland, graag naar een sneer richting de grootgraaiers. Maar zoek het eerst wat dichter bij huis, Mark. Onze minister-president sprak stoere woorden op het VVDcongres: Ik begrijp werkelijk niet dat er bankiers zijn die zeggen dat ze in het buitenland zoveel meer kunnen verdienen.

Maar ik zie het nooit gebeuren. Opvallend genoeg vond de VVD het vorig jaar nog helemaal niet zo okidoki om de bonussen van bankiers verder in te perken.

Banken en activiteiten vertrekken dan gewoon naar het buitenland. Doe dat dus niet! Negen ton vind ik persoonlijk een beetje veel. Irene van den Berg Dit kan niet waar zijn van Joris Luyendijk, dat een schrikbarend inkijkje geeft in het financiële hart van Londen, zo n keer over de toonbank gegaan. En is bankiertje bashen een vast onderdeel van feestjes en partijen.

Dus ik snap die draai wel. Maar Mark, als je echt stoer bent, dan vervang je het woord bankier door ambtenaar en maak je een einde aan het gegraai in eigen gelederen. Als voorbeeld voor de financiële sector. Over zelfverrijking onder ambtenaren zei Rutte overigens ook wel iets tegen zijn VVD-maatjes. Volgens hem moeten woningcorporaties, scholen en ziekenhuizen niet vergeten dat ze met belastinggeld worden betaald.

Dat betekent dat je een beetje terughoudend bent. Ik vind dat we elkaar daar op moeten aanspreken. Sorry, een beetje terughoudend. Maar goed, in dat geval wil ik Alfred Huitema graag aanspreken. Deze geflopte directeur ontvangt een oprotpremie van negen ton van onze waterschappen. En blijkbaar had hij zelf ook in de gaten dat deze lik uit de honingpot niet lekker zou vallen. De betrokkenen hielden angstvallig hun mond over deze verkwisting van belastinggeld.

En de deal werd weggemoffeld in een jaarverslag. En natuurlijk willen een paar Tweede Kamerleden nu opheldering. Helaas weet ik al waar deze rituele verontwaardiging mee eindigt: De wet verbiedt een ontslagvergoeding van meer dan euro. Maar dat geldt toevallig net niet voor contracten die voor zijn afgesloten en voor worden beëindigd.

Zoals dat van Huitema. Helaas pindakaas en over tot de orde van de dag. Na die ferme taal ben je het ons verschuldigd op te treden tegen deze zakkenvullerij. Meer dan een beetje. Het is de duurste aankoop die het museum ooit deed. Het is gisteren precies jaar geleden dat Claude Monet voet aan wal zette in Zaandam en er vier maanden met vrouw en kind bleef.

En dus sluiten we massaal nog even een fitnessabonnement af. Wees alert op onsportieve voorwaarden als je een abonnement bij de sportschool afsluit. Het is weer bijna bikinitijd. Veel sportscholen blijken helaas kampioen wettelijke regels omzeilen. Kijk bij de keuze voor een sportschool dus verder dan de prijs en de faciliteiten. Dit zijn je rechten: Wie online een sportabonnement aangaat, heeft het recht dit binnen 14 dagen te ontbinden.

Ben je binnen die twee weken wel een keer gaan fitnessen, dan mag de sportschool je daar een rekening voor sturen. Is je fitnessclub aangesloten bij branchevereniging Fit! Praat mee op Twitter onder vermelding van Metrogeld ook een week bedenktijd als je je aan de balie aanmeldt.

Die bedenktijd eindigt wel als je gaat sporten. Sportscholen zijn creatief in het bedenken van allerlei kostenposten bovenop de vaste prijs. Prijzen op de websites van sportscholen moeten in één oogopslag duidelijk maken wat je gaat betalen. Alle vaste onderdelen moeten in deze prijs zijn opgenomen. Tenzij de sportschool uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt om het abonnement eerder op te zeggen. Daarna geldt een opzegtermijn van maximaal één maand.

Op dit punt gaat het vaak mis. Sommige sportscholen communiceren dat de consument weer een volle periode aan zijn contract vastzit, aldus woordvoerder Frederique Hermie van de ACM.

Bijvoorbeeld als je naar de andere kant van het land verhuist of je een blessure hebt. Informeer nog voor je een abonnement afsluit, of je in deze gevallen kosteloos kan opzeggen. Want het is natuurlijk heel vervelend als je nog maanden moet betalen voor een nutteloos abonnement. Komen jullie er niet uit, dan kun je terecht bij geschillencommissie Sport en Beweging.

Een geschillencommissie doet dan een bindende uitspraak. De ge- Om leegstand te voorkomen worden in Nederland steeds vaker kantoren omgebouwd tot woning, horecagelegenheid of andere bestemmingen. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur JLL gisteren. In de afgelopen vijf jaar is 1,8 miljoen vierkante meter kantooroppervlakte getransformeerd.

De Nederlandse kantorenmarkt kampt momenteel met 7,1 miljoen vierkante meter leegstand, meldde JLL. Bijna een derde hiervan wacht al langer dan vijf jaar op een nieuwe gebruiker. Het aanbod sluit veelal niet goed aan bij de huidige eisen die aan een kantoor worden gesteld.

Daarnaast is Fitness, de feiten Met drie miljoen beoefenaars is fitness de grootste sport van Nederland. De sporters werken vaak een persoonsgebonden trainingsprogramma. Ook kunnen ze groepslessen volgen, zoals body pump, aerobics en pilates. De totale jaaromzet van de fitnessbranche wordt geschat op een miljard euro. De grootste fitnessketen van Nederland is budgetsportschool Basic-Fit. Dat heeft op dit moment vestigingen. Het goedkoopste abonnement is per maand.

Naast de budget sportscholen, heb je ook de luxe fitnesscentra zoals David Lloyd met kinderopvang, spa, fysiotherapie en soms zelfs een complete schoonheidssalon. De goedkoopste abonnementen liggen daar rond 30 euro per maand. Is dat niet het geval, dan moet je je tot de rechter wenden.

JLL denkt dat er met het ombouwen van kantoren kansen liggen voor marktpartijen die worden geconfronteerd met leegstand. Ook worden overbodige kantoorpanden steeds vaker gesloopt om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. In de afgelopen vijf jaar is op deze wijze circa vierkante meter aan kantooroppervlakte verdwenen. Bin Laden las onder andere de linkse denker Noam Chomsky. De uitgebreide collectie porno die er gevonden schijnt te zijn, wordt niet vrijgegeven, gezien de expliciete aard van de werken.

Ook al is het niet zeker of Bin Laden er zelf naar keek, is het beeld in mijn fantasie al geboren. In kleerbril op zijn dikke neus en een schaal met orgaanvlees voor zijn tijgers in de hand. Hij opende het handgesmeden slot op de kooi van zijn lievelingsdieren en wierp ze het vlees toe.

Hij hield van zijn dieren. Onlangs werden de boeken vrijgegeven die op Bin Ladens onderduikadres zijn gevonden. Aandachtig scande ik de titels, hopend om iets dichter bij een soort makerszit staarde hij naar het onbedekte vrouwenvlees op het beeldscherm. Zijn lange baard hing in zijn schoot. Daaronder was hij druk bezig.

Ik ben niet de enige die de geest van onderdrukkers wil begrijpen; Mao s buitenverblijven zijn musea waar men in rijen langs zijn gouden toiletpot trekt. Je staat erna als toerist weer buiten, duizelig van het inkijkje in Daar stond ik destijds in Breda, kijkend naar een hartvormig slot van een tijgerkooi. Na de val van Gaddafi had een Nederlandse journalist een plunjezak gevuld met memorabilia uit diens paleis en hier tentoongesteld.

Een vertrapte Guccizonnebril lag naast het bonnetje van de massages die de familie in een Zwitserse spa had gekregen. Decennialang werd het nieuws gevuld met nieuwe ontwikkelingen van Gaddafi s krankzinnige schrikbewind, maar pas toen ik dat stoffige slot bekeek, werd de tiran een stukje menselijker. De stukken die tentoongesteld lagen, waren slechts details in een wreed verhaal, maar mijn fantasie was gewekt en de rest fabuleerde ik eromheen.

Ik stelde me de dictator voor. Een Guccieen vreemde, onbegrijpelijke wereld. De details zijn het enige wat we werkelijk begrijpen. De rest eromheen ongrijpbare gruwelijkheden. Ik kan niet exact navertellen wat Bin Laden nu voor ogen had met de wereld. Hij stond lange tijd gelijk aan de brandende Twin Towers en nu: Een volledig mensenleven, gereduceerd tot twee beelden.

Of Gaddafi ooit zelf zijn tijgers heeft gevoerd weet ik niet. Of Bin Laden porno keek, is maar de vraag. Toch zie ik dat nu steeds voor me als ik over ze hoor en lees. Uiteindelijk wordt de beste propaganda niet getoond, slechts gesuggereerd.

De verbeelding doet de rest. Artsen gek van controledrift Protest. Eindeloze administratie en keer op keer dezelfde formulieren invullen: Zo ook Mai Neijens, al twintig jaar huisarts te Landsmeer.

Een noodkreet van de huisartsen. Wat is er precies aan de hand? Dankzij de chronische controledrift van de zorgverzekeraars, hebben wij als huisartsen last van overmatige bureaucratie. Samen met de patiënten moeten we jaarlijks oneindig veel lijstjes invullen. Wij worden daar gek van en de patiënt niet beter. Het schiet zijn doel voorbij.

Ik snap dat zorg duur is, maar zo wordt het alleen maar duurder. Als ik die vinkjes niet invul word ik financieel gestraft en als ik het wel doe kijkt niemand daar nog naar.

Het is totaal zinloos. Bovendien voelen veel patiënten zich vernederd door zorgverzekeraars wanneer ze keer op keer telefonisch moeten uitleggen dat ze echt meer incontinentieluiers nodig hebben. Het manifest staat vol met praktijkvoorbeelden, heb je zelf ook zo n voorbeeld? Ik heb een gezin in de praktijk dat twee ernstig gehandicapte kinderen heeft. De kinderen zitten aan de sondevoeding en komen daar nooit meer vanaf. Toch moet ik elk jaar opnieuw dat formulier invullen waarop ik aan moet geven hoe lang deze kinderen nog sondevoeding nodig hebben; 3, 6 of 12 maanden.

Een keer heb ik het niet ingevuld, maar eronder geschreven voor onbepaalde tijd nodig. Kreeg ik dat formulier terug met de tekst: Het Roer Moet Om Twee op de drie huisartsen in Nederland hebben schoon genoeg van de bureaucratie waar ze dankzij de regeldrift van de zorgverzekeraars tegenwoordig dagelijks mee te maken hebben. Ze willen dat het stopt zodat ze weer aandacht kunnen geven aan de patiënten. Tweederde van de huisartsen in Nederland hebben daar schoon genoeg van, zij hebben het Manifest van het huisartsencomité Het Roer Moet Om ondertekend.

Het actiecomité heeft daarom een boekje opgesteld waarin ze dagelijkse onthutsende praktijkvoorbeelden hebben samengebonden. Gisteren zijn dat boekje en het manifest aangeboden aan de Tweede Kamer in Den Haag. Kan een extra assistente die last niet verlichten? Ik heb wel een assistente die me helpt, maar zij voelt zich ook gepiepeld door die zinloze formulieren. En ik moet alles wat ze invult checken en ondertekenen. Op de lange termijn moet er dus echt iets anders veranderen.

Heeft de patiënt hier ook last van? Zij krijgen niet meer de volle aandacht die ze verdienen omdat wij als artsen in de spreekkamer de aandacht moeten verdelen tussen de afvinklijstjes en de patiënt. Heeft dat al iets opgeleverd? Het is in ontvangst genomen, maar men kon natuurlijk niet beloven dat het roer ook echt omgaat. Wel zei men dat het er in beweging is gekomen Gek Wij worden daar gek van en de patiënt niet beter. Huisarts Neijens over controledrift. Huisarts Mai Neijens uit Landsmeer heeft net als veel collega s last van de chronische controledrift van zorgverzekeraars en daarmee van overmatige bureaucratie.

Dus daar ben ik al wel blij om. Vindt u uw werk nog leuk? Ik heb een paar keer gedacht: Maar dan denk ik weer aan de patiënten die mij nodig hebben en die ik wil helpen.

Het doktersvak is ook een prachtig vak, maar als het op deze manier moet wil ik het niet meer. Ik verander langzaam in iemand die allen maar protocollen uitvoert. Deze actie loopt tot en met 9 augustus Kijk op de site voor de actievoorwaarden nu de eerste 2 maanden gratis. Ik bevind me na een lange omweg eindelijk in de trein richting Amsterdam en probeer het gesprek tussen twee vreemden te volgen.

Ja, ik weet het. Best wel triest, hè? Ik vind het belachelijk. We komen zo niet eens op tijd op onze bestemming. Later die dag loop ik samen met een vriendin door de straten van Amsterdam, ze is druk bezig met haar verhaal en ik luister aandachtig. Eerst hoorde ik een ontiegelijk harde toeter, waarop het piepen van de remmen volgde. Dit kon niet goed zijn, vertelde ze me. De conducteur bij me in de coupé trok wit weg en rende onder luid gevloek de kamer van de machinist in.

Ze pauzeerde even en ik nam de korte stilte Geklaag En terwijl in de kamer van de machinist het leven van twee conducteurs verandert, klinkt verderop in de trein, of misschien wel op de stations vlakbij, het geklaag van honderden mensen.

B e n te van de Wo u w dankbaar aan om alles te laten bezinken. Omdat ik me vlak bij de machinist bevond, kon ik het gesprek tussen de conducteurs volgen, vervolgde ze. Fuck, we hebben m geraakt. Hij bedacht zich op het laatste moment, maar we hebben hem toch geraakt. Later bleek dat de conducteurs zo be- duusd waren, dat het nog onmogelijk voor ze was om verder te reizen. Logisch, ze liepen een trauma op dat hen het hele leven zal achtervolgen. Geplaagd door de nachtmerries die zo levensecht lijken dat ze nooit zullen vervagen.

En terwijl in de kamer van de machinist het leven van twee conducteurs verandert, klinkt verderop in de trein, of misschien wel op de stations vlakbij, het geklaag van hon- derden mensen. Ze komen niet op tijd op hun werk, ze moeten alwéér een uur wachten en nu missen ze hun overstap. Ik weet dat dat gebeurt, ik ben er regelmatig zelf bij.

Het mopperen op de NS en het personeel zet weer in, en als de reizigers later die avond aan tafel zitten bij hun gezin, hebben ze het alleen over dat stomme uur vertraging. Om vervolgens hun lamskoteletje mokkend op te eten. Vergeten wordt dat de twee conducteurs die avond geen hap door hun keel krijgen, voor altijd getekend door datgene wat ze die dag hebben gezien. Iedere keer opnieuw gaan werknemers van de NS naar het werk zonder te weten of ze die avond zorgeloos aan het diner kunnen zitten.

Een aanrijding ligt altijd op de loer, evenals een mishandeling of een of ander opstootje. Een conducteur is in deze tijd geen gewone werknemer meer.

Hij is een held die ondergewaardeerd wordt door zijn volk, en dat moet stopgezet worden. Metro plaatst elke dag een lezerscolumn. Upload jouw column van vierhonderd woorden en een foto op onze website metrocolumn.

Telefoongesprekken van andere mensen volgen. Over Sex, Drugs en niet- Studie. Uur vertraging tussen Utrecht en Rmond. Ik hoop voor mn collegas dat deze doos niet leeg is voor ik aankom treinleven foto 1 Eend is dolgelukkig als baasje uit schoolbus stapt Huisdieren en hun baasjes hebben soms een heel nauwe band. Een eend is geen doorsnee huisdier, maar je kunt er een hechte band mee opbouwen.

Dat bewijst de familie Toschi uit het Amerikaanse Ongeschreven regel nr. Gelukkig zit ik in mn eentje: Wat zie je onderweg en wil je met ons delen? Download de Scoopshot-app op je mobiele telefoon en verdien geld met je foto En we staan weer stil treinleven 2 Deze box toont het weer met echte regen en wolken De Japanse software-ontwikkelaar Ken Kawamoto heeft een weerstation uitgevonden dat het weer op de meest realistische wijze weergeeft.

En iedereen vroeg zich eigenlijk maar één ding af: Het antwoord is ja en NS zet weer oud materieel in? Wie brengt me koffie? Fijn om kreeft te zijn als je dit in leest onderweg naar Amsterdam voor de eerste keuringsdag! Wereldwijd heeft Metro 18 miljoen lezers. Cees Polman Geen krant?

Basisweg AP Amsterdam tel: Ze kunnen met wat met WEER een te korte trein. Niks werkt, en buiten is het nog herfst treinleven Bedankt dat je met je telefoon de stiltecoupé uitloopt en dan keihard in dat apparaat gaat gillen op het balcon Amusant en tenenkrommend, mensen die hun medereizigers erop wijzen dat ze in een stiltecoupé zitten.

De rest volgt het ademloos. Eend is dolgelukkig als baasje uit schoolbus stapt Huisdieren en hun baasjes hebben soms een heel nauwe band.

Een eend is geen huisdier dat je elke dag tegenkomt, maar ook met deze vogel kun je een hechte band opbouwen. Dat bewijst de familie Toschi uit het Amerikaanse Californië.

Op YouTube zijn beelden verschenen waarop te zien is dat eend Nibbles op de bijrijdersstoel zit, terwijl de familie zit te wachten tot zoonlief Jonny uit de schoolbus stapt. Nadat de moeder van Nibbles overleed, beschouwde de eend Jonny als zijn moeder.

Dat bevalt het jarige ventje prima: NL Eend Nibbles wacht tot zijn baasje uit de bus stapt. Groot tekort aan specialistische opvangplekken voor slachtoffers van loverboys. Meisjes die slachtoffer zijn geworden van loverboys kunnen op dit moment niet de specialistische hulp krijgen die ze nodig hebben. De enige twee huizen in Nederland die gespecialiseerd zijn in het helpen van deze jonge vrouwen, kampen dankzij een toenemend aantal aanmeldingen met een tekort aan opvangplekken.

Voor hen is nu alleen plaats op een wachtlijst. En dat kan hun situatie verergeren. Dat zegt directeur Linda Terpstra van Fier, een behandel- en expertisecentrum voor geweldsslachtoffers in afhankelijkheidsrelaties. In onze locaties in Leeuwarden en de vorig jaar geopende in Rotterdam, staan nu acht meisjes op de wachtlijst. In een andere locatie, waar we niet alleen loverboyslachtoffers opvangen staan er zes op de wachtlijst.

En wachtlijsten zijn het recept Naam Loverboy is een in Nederland en België gebruikte benaming voor een pooier die meisjes via verleidingstactieken inpalmt om hen op den duur in de prostitutie of in andere illegale activiteiten uit te buiten. Buiten Nederland en België is deze benaming niet gebruikelijk, hoewel de benaming ook in Duitsland ingang lijkt te vinden.

Mensenhandelaren en pooiers gebruiken over de hele wereld vaak romantische manipulatie om vrouwen en meisjes in de prostitutie te brengen of te houden.

Dit zijn zowel minderjarigen als meerderjarige vrouwen. Er is nu extra geld nodig. Dat geld moet volgens Terpstra komen van de gemeenten in Nederland. Zij zijn verantwoordelijk voor zorg aan mensen tot 18 jaar en moeten dus geld beschikbaar stellen om specifieke hulp te kunnen inkopen voor slachtoffers van deze vorm van gedwongen prostitutie. De gemeente is aan zet. Ze zouden zorgprogramma s moeten aanbieden specifiek gericht op deze kwetsbare groep.

Het moet er veilig zijn, er moet hulp zijn, onderwijs. De opvang mag ook niet een gemengde zijn, waar ook jongens verblijven. De schedel van de Tyrannosaurus rex die het Leidse museum Naturalis heeft gekocht, is puntgaaf. Het dode dier heeft 66 miljoen jaar onder de grond gelegen en in al die jaren is de buitenkant van de schedel niet verdrukt of vervormd. Dat meldde Naturalis gisteren. Volgens het museum zijn er maar drie T. Dat de schedel nog intact is, is belangrijk, omdat de kans groot is dat ook de botten in de schedel nog Hoewel er steeds meer aandacht komt voor slachtoffers van loverboys, neemt hun aantal nog altijd toe.

Volgens Fier komt dat doordat het voor loverboys, of zoals zij liever zeggen mensenhandelaren, kinderlijk eenvoudig is om zich met dergelijke praktijken bezig te houden. Het enige wat ze nodig hebben is een mobiele telefoon, internet en een meisje. Zolang er vraag is naar jonge meisjes en daar grof geld voor wordt betaald, gaan deze praktijken door. Daar moet de samenleving zich meer bewust van worden. Schedel van Leidse T.

Hersenen en andere organen zitten er na al die jaren niet meer in. Leidse wetenschappers hadden het dino-skelet in opgegraven in de Verenigde Staten. Vorig jaar kocht Naturalis de resten. De anderhalve meter grote en kilo zware schedel is in Duitsland onderzocht met een scanner. Het complete skelet komt in september volgend jaar naar Leiden. In krijgt het een ereplaats in het nieuwe museumgebouw. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit NVWA en het bedrijf waarschuwden gisteren dat de naden van de bandjes niet goed zijn, waardoor ze makkelijk kunnen scheuren.

De NVWA en Hema roepen klanten die de zwemvleugeltjes hebben gekocht, deze terug te brengen naar de winkel. ANP Het is al erg genoeg als je tijdens het autorijden te maken krijgt met een heftige aanrijding. Nog erger is het, als de veroorzaker ervan gewoon doorrijdt. Rob Haertel uit Helmond besloot zijn ervaring op Facebook te delen. In de hoop dat de dader zich meldt. Wanneer hij iemand op de linkerbaan inhaalt, ziet hij ineens een gifgroene Volkswagen Golf met grote vaart aan komen rijden.

De achterligger klapte keihard op Haertel, waardoor zijn auto begon te tollen en andere auto s raakte. Bizar, op zo n moment voel je alleen nog maar: Uiteindelijk gebeurt dat ook, tegen de vangrail. Veluwe Senatoren vertrekken Koeien zakken door stalvloer in Uddel Negentig koeien zijn gistermorgen door de vloer van een stal in Uddel gezakt. Daarbij zijn volgens de brandweer zeker twintig dieren om het leven gekomen. De beesten vielen in een gierkelder onder de stal.

Dat gebeurde nadat een dragende muur in de stal was bezweken. Hoe dat kon gebeuren moet uit onderzoek blijken. De brandweer zette 25 mensen in om de koeien te redden. Slachtoffer van aanrijding roept via Facebook getuigen op Rook Je kunt niks, niet remmen, tegensturen, alles is zinloos, veel rook van de banden op de weg en afwachten totdat mijn auto tot stilstand komt. Rob Haertel Slachtoffer Heartel wordt meegenomen naar het ziekenhuis en houdt wonder boven wonder alleen wat pijn aan de nek en schouders over aan het ongeluk.

De dader is echter doorgereden, en daarom roept hij getuigen op zich te melden als ze meer weten. Na de Eerste Kamerverkiezingen treedt er een wisseling van de wacht op in de Senaat. Hoogtepunt was natuurlijk de ontmoeting met de Amerikaanse president Barack Obama.

Ze kregen een half uurtje, in de zogenoemde Oval Office, het kantoor van de Amerikaanse president. Tijdens het gesprek heeft Obama Nederland gevraagd om het opnemen van gevangenen uit Guantanamo te willen overwegen.

Maar zo'n bezoek aan een ander land betekent vooral heel veel handen schudden. Barack Obama Obama zei de manier te steunen waarop Nederland het onderzoek uitvoert naar de toedracht van het neerstorten van vlucht MH17 van Malaysia Airlines. Het is belangrijk dat de waarheid boven water komt en dat schuldigen aan deze tragedie worden gestraft, aldus Obama. Op bezoek gaan is vooral veel handen schudden Ook Mandy van den Berg van het Nederlandse vrouwenelftal krijgt een ferme handdruk De selectie van het Nederlandse vrouwenelftal in Canada kreeg hoog bezoek: Koninklijke hand voor Major General Jeffrey S.

Buchanan op Arlington National Cemetery Koning Willem-Alexander en koningin Máxima begonnen hun officiële bezoek aan de Verenigde Staten maandag met een kranslegging op de nationale begraafplaats Arlington. Daar had het koningspaar ook een ontmoeting met een aantal Amerikaanse veteranen die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland vochten.

Kijkje bij het Congres En En ook de ambassadeur in Washington, Rudolf Bekink, kreeg een koninklijke handdruk. Het is even gek, Josje Huisman met enorme lak haardos en een lap voor haar oog. Aan dat lapje moet ik heel erg wennen, al zitten er gaatjes in. Josje 29 zal als Elza een piraten-schlager-zangeres spelen, die verliefd is op Vreselijke Sven, vijand van de vikingen.

Maar ze is vooral een golddigger. Ze weet niet meer of ze voor Wickie gevraagd werd voor of ná het bekendmaken van het stoppen van de huidige K3. Maakt ook niet uit. Het is ook een Studio productie, dus de agenda s van K3 en Wickie konden simpel naast elkaar worden gelegd. Ik vind het een leuk extraatje, heb ook een musicalopleiding gedaan en wil graag weer in Nederland zijn, zegt de Antwerpse. Ik ging de musicalkant op, maar heb alleen Alice in Wonderland gedaan. K3 kwam nu eenmaal op mijn pad.

Het worden drukke tijden voor de Tournee Het Circuslabyrinth. Voor een kleine groep, ongeveer om het half uur. Wickie de Musical speelt van 6 augustus première Scheveningen tot en met 28 oktober. Vijf grote theaters worden aangedaan. Naast Josje Huisman doen nog drie Nederlandse musicalnamen mee.

Wicky speelt van 6 augustus tot eind oktober, in het najaar zoekt K3 een nieuwe K3 via een tv-show ik kan daar alleen over zeggen dat we er met onze neus bovenop gaan zitten en K3 zelf tourt nog tot half april Hoe dat allemaal moet weet ik nog niet hoor, maar ik Marleen, Jeroen en Simon. Of ze het musicalpad volgend jaar dan toch inslaat, nou nee. Misschien is er wel iets heel anders, geen idee. Ik pin me nergens op vast.

Het jaar dat ze met collega s Karen en Kristel richting de allerlaatste K3-snik zal meemaken gaat ze naar ei- gen zeggen vol verwachting en ondertussen kijkend naar de toekomst in. Het is fijn dat we het met zo n mooie tournee kunnen afsluiten voor er een nieuwe K3 zal zijn. En nee, haar boosheid op media die veronderstelden dat Josje de bom onder K3 had gelegd, is verdwenen.

Nee man, ik heb wel wat beters te doen. Volle bak genieten bijvoorbeeld en blik vooruit. Dat doet ze dan voorlopig wel even met één oog. Het gaat om de regel: De tekst is in voor Shaffy geschreven door Herman Pieter de 3 mnd. Vergelijk het zelf op ziggo. Telecompaper Consumer Panel, Het contract is daarna maandelijks opzegbaar. Deze aanbieding is alleen geldig als je nog geen internet van Ziggo afneemt of je de snelheid van je bestaande Ziggo internet abonnement verhoogt.

Kijk voor alle overige voorwaarden op ziggo. Haar vrienden vinden het tijd voor Nancy om te settelen en proberen haar, tot haar grote ergernis, te koppelen. Als ze onderweg naar het jubileum van haar ouders Jack tegen het lijf loopt, speelt ze zelf met het lot.

Rendez-Vous Simone Loes Haverkort gaat met man Mark van Eeuwen en kinderen in Frankrijk wonen om van een bouwval een prachtige bed and breakfast te maken. De verbouwing blijkt lastiger dan gedacht. Als Simone valt voor de charmes van één van de bouwvakkers is het complexe plaatje compleet.

Wanneer hij verliefd wordt op de Israëlische Naomi zijn de rapen gaar. Unfriended Film over cyberpesten laat via computerschermen zien hoe een tiener en haar vrienden worden gestalkt door een onbekend persoon, die op zoek is naar wraak vanwege een gelekte video.

Deze beschamende beelden hadden er een jaar eerder voor gezorgd dat een wrede pester zelfmoord pleegde. Wanneer haar partner Jude Law in de problemen komt en de identiteiten van alle andere CIA-agenten op straat liggen, biedt Susan zich aan als infiltrant. Dancing Arabs Eyad wordt toegelaten op de meest prestigieuze leerschool van Jeruzalem. Zijn ouders zijn trots, maar Eyad voelt zich er niet thuis. Metro vaart mee met de makers van de tweede grote Nederlandse bioscoopfilm over de natuur: Holland Natuur in de Delta.

De Nieuwe Wildernis was nog niet eens uit toen er al camera s werden geplaatst voor een tweede bioscoopfilm over de Nederlandse natuur: Het zijn de opvolgers van het edelhert, de vos en de ijsvogel, de sterren van de vorige film. Het is weer eens wat anders dan pakweg Ryan Gosling, Linda de Mol of Angelina Jolie, maar in de bioscoop doen ze het minstens zo goed. De Nieuwe Wildernis was met bezoekers een hit van jewelste.

Onder de bioscoopgangers veel jeugd de film maakte deel uit van een educatief project en plussers. Sommigen van hen waren al dertig jaar niet in de bioscoop geweest, aldus Peter de Haan, publiciteitsmanager bij distributeur Dutch FilmWorks.

Het aantal bezoekers aan de Oostvaardersplassen, het natuurgebied in de buurt van Lelystad waar De Nieuwe Wildernis werd opgenomen, vervijfvoudigde als gevolg van het succes. Opnieuw werd een groot team van cameramensen onder hen specialisten uit Groot-Brittannië die ook aan natuurfilms voor de BBC werkten , geluidstechnici en natuurspecialisten geformeerd. Een van de natuurspecialisten is boswachter Jacques van der Neut, die de makers van Holland Natuur in de Delta wegwijs maakte in de Biesbosch, zijn werkgebied.

Hij nam ze bijvoorbeeld mee naar plekken waar de bevers zich geregeld ophouden. Je moet veel geduld maar ook een klein beetje geluk hebben, zegt hij. En dat laatste hadden ze soms: Parende bevers, drie kwartier lang, en dat bij daglicht. We staan met de makers, journalisten, boswachters en bioscoopexploitanten op een boot die ons mee De Biesbosch, een natuurgebied op de grens van Zuid-Holland en Brabant, inneemt. Van der Neut tuurt rond. De kans dat we vanmiddag een zeearend zien is best groot.

Vanochtend zijn ze niet op zoek geweest naar voedsel omdat het regende en ze een hekel hebben aan vliegen met een nat verenpak. Nu de zon schijnt drogen ze op en gaan ze er alsnog op uit. De zeearend vanwege zijn spanwijdte van liefst drie meter volgens producent Ton Okkerse ook wel de vliegende deur genoemd is de grote trots van de Biesbosch.

De prachtige roofvogels broeden er sinds Ze zijn niet uitgezet, maar hebben zich spontaan in het waterrijke natuurgebied gevestigd. Bij de vraag welk dier hij nog graag eens in zijn Biesbosch zou spotten beginnen de ogen van Van der Neut te glinsteren. Binnen vier jaar, want dan ga ik met pensioen.

Dat zou een geweldig cadeau zijn. Ondertussen hebben we, met uitzondering van een paar eenden, nog niets gezien tijdens ons vaartochtje door de Biesbosch. De cast heeft sterallures, aldus een meevarende bioscoopexploitant.

Holland Natuur In De Delta regie: Mark Verkerk draait vanaf 21 september in de bioscoop. Die vraag levert tijdens gesprekken tussen journalisten en sterren altijd een interessant spanningsveld op.

Als de geïnterviewde zich op zijn of haar gemak voelt, zal deze sneller geneigd zijn uitspraken te doen die nog nooit eerder zijn opgeschreven. Maar dan moet het vertrouwen er wel zijn dat de scribent van dienst die quotes niet te kort door de bocht opschrijft.

Of dat die ene zin je niet de rest van je leven wordt nagedragen. Als ik iets zeg over doorbreken in het buitenland, komt het weer in die stomme knipselmap terecht, stelde Georgina Verbaan van de week in de Volkskrant. Krijg ik over vijf jaar weer de opmerking dat het mooi allemaal niet gelukt is, dat buitenlandplannetje.

Bovendien kunnen ook sterren wel eens hun dag niet hebben. Zelden iemand zo verveeld zien kijken als Isabelle Huppert op het festival van Cannes tijdens de persbijeenkomst van dodekinderendrama Valley of Love.

De Franse vedette leek even op te bloeien bij een vraag over haar samenwerking met onze Verhoeven, maar het bleek toch nog te vroeg om daarover te praten. Al waren de opnames en haar regisseur natuurlijk wonderful een stopwoordje dat acteurs gebruiken als ze geen zin hebben om ergens over te praten en verder moesten we maar terugkomen als de film eindelijk klaar was.

Het is misschien niet leuk om elke keer weer aan de tand gevoeld te worden. Maar het hoort wel een beetje bij je werk als ster om een nieuw product aan de man te brengen. Het noodlot heeft jullie samengebracht: De meest gewaardeerde ster op het festival van Cannes was dit jaar Michael Caine, die ondanks zes decennia aan interviews op de teller elk gesprek openheid en humor met zich meebracht alsof het zijn eerste was.

Ieder woord uit zijn mond was een pareltje - of het nou ging over zijn carrière samen een film maken is alsof je op een slagveld staat: Fury Road Mad Max Tom Hardy is ervan overtuigd dat hij alleen kan overleven als hij in zijn eentje opereert.

Toch komt hij in contact met een groep die door het Wasteland trekt. Bel met de afdeling Recruitment van DMG: Gewoon voor iedereen Leasebus met alle benodigde materialen; Secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenregeling, personeelskortingen in onze winkels keukens, meubelen én sanitair ; Een leuk team met enthousiaste collega s.

Fa helpt bij alle probl. Diabita, helpt alle probl. Zet uw advertentie in een kader via speurdersindekrant. Beter beschermd, minder belasting, ook bij dreigend faillissement. Geen DGA salaris en anoniem aandeelhouderschap mogelijk. Gay Dating 20 cpm direct seks Bel: Puzzels Beeldchatten, webcammen of meekijken? Typisch Nederlands weer en het gevolg daarvan! Kipsalade met karnemelkdressing Voor 4 personen Bereidingstijd: Zet een pan op hoog vuur met het water en de suiker en breng aan de kook.

Leg de citroenschijfjes in een hittebestendige kom. Giet de siroop, zodra de suiker is opgelost en de siroop 1 minuut heeft gekookt, over de citroen.

Zet tot gebruik opzij om af te koelen. Trek de huid van de kippenborsten. Leg de stukken huid op een met bakpapier beklede bakplaat, bestrooi ze met zout en bak ze 30 minuten in de oven, tot ze goudbruin en knapperig zijn. Haal ze uit de oven en leg ze op een stuk keukenpapier. Snijd ze in kleine stukjes.

Verhit ondertussen een grillpan op hoog vuur. Snijd de kippenborsten in vlinders, door ze op een snijplank te leggen en met een scherp mes horizontaal in te snijden, beginnend bij de meest rechte kant.

Snijd de kip niet hele- maal door, maar laat de rand zitten, zodat je hem als een boek open kunt klappen. Leg de kip op een bord en pak 2 stukken plasticfolie, die 3 keer groter zijn dan een opengeklapte filet. Leg een stuk folie op de snijplank, leg hier een filet op en bedek die met het tweede stuk folie. Geef de kip met een deegroller van katoen tot hij overal ongeveer 0,5 cm dik is.

Doe dit ook voor de andere filet. Haal de kip tussen de folie vandaan, besmeer beide kanten met dijonmosterd, besprenkel met olie en bestrooi met zout. Leg een filet in de rokende grillpan en bak 2 minuten aan elke kant. Bak de kip in 2 porties.

Haal de kip uit de pan en laat 5 minuten rusten. Snijd het vlees in reepjes. Meng de karnemelk, knoflook en ansjovis met een staafmixer of in een keukenmachine.

Maak met een dunschiller linten van de lange stengels bleekselderij. Verdeel de ijsbergsla over 4 kommen. Leg de reepjes kip, de komkommer en de selderij erop en schenk de karnemelkdressing erover. Bestrooi met de krokante kippenhuid, bieslook, kappertjes en een deel van de uitgelekte gekonfijte citroenschijfjes. Download de Scoopshot-app op je mobiele telefoon en verdien geld met je foto s.

Even boodscha pjes doen. Ze maakte deze foto in het parkje in Sterrenbuurt Berkel en Rodenrijs. De foto werd gemaakt door Karin van Bijlevelt. Je bent dan ook uitermate tevreden en voor het eerst in tijden weer optimistisch gestemd over de afloop van je project.

Succes verzekerd zou je denken. Maar jij moet het nog wel even doen en dat kan een probleem zijn. Daar zul jij jezelf uiteindelijk ook niet prettig bij voelen.

Het is verstandig om tijdig openheid van zaken te geven en gewoon eerlijk te zijn. Je ontmoet nieuwe interessante mensen en de kans op een onverwachte romance is groot. Heb jij al een relatie dan kun jij je partner met andere ogen gaan bekijken. Daardoor kan men maar zeer moeilijk met jou in contact komen.

Snij jij je daarmee niet zelf in de vingers? Zet voor een goede vriend de deur eens op een kiertje. Maar wat vind jij daar morgen van? Zorg dat je geen spijt krijgt van onbesuisde acties. Daar kun je slecht tegen. Toch moet je binnen de grenzen blijven en liever proberen de grenzen te verleggen, dan er stiekem overheen te gaan. Laat je niks in de weg leggen. Die creativiteit moet eruit, daar voel jij je goed bij en de mensen om je heen ook.

Daardoor kun je op het juiste moment, op de juiste persoon, de juiste indruk maken. En dat is juist wat je wilde. Kan het nog mooier vandaag?

sex massage maastricht pjes